» Aktuality » Všetky fakty k stimulom na výskum a vývoj

Všetky fakty k stimulom na výskum a vývoj

07.11.2013

     Na margo pokračujúcich spochybňovaní v otázke poskytovania stimulov na výskum a vývoj považujeme za potrebné zdôrazniť všetky fakty súvisiace s predkladaním žiadostí:
    
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uverejnilo Oznámenie o predkladaní žiadostí o stimuly na výskum a vývoj (VaV) na základe Uznesenia vlády SR č. 227 z  15. mája 2013 k dokumentu „Opatrenia v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu“s cieľom urýchliť rozvoj priemyslu a ostatných odvetví národného hospodárstva SR.
     Na podporu VaV formou stimulov bolo zverejnených 6 tematicky orientovaných prioritných oblastí, ktorých súčasťou je riešenie projektu aplikovaného výskumu, v ktorých má Slovensko najväčšiu koncentráciu vedecko-výskumnej kapacity a zároveň vytvorené podmienky na priamu aplikáciu výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Ďalším cieľom bolo vytvoriť podmienky na prepojenie výskumu a vývoja s prioritnými aktivitami v rámci Dunajskej stratégie.
Žiadosť o stimuly, ktorej súčasťou je projekt výskumu a vývoja, mohol predložiť každý podnikateľský subjekt, ktorý spĺňa zákonom stanovené povinnosti, pričom každý projekt musel mať jasné kvalitatívne parametre. V ďalšom procese bola každá žiadosť podrobená kvalitatívnemu hodnoteniu, ktoré vyústilo do komplexného hodnotenia a návrhu rozhodnutia.
     Keďže ako príklad problematickej výzvy sa v médiách spomína výzva na projekt „Vývoj technologického zariadenia pre spracovanie komunálneho odpadu pre energetické účely“, chceme podčiarknuť nasledovné skutočnosti:
     Vzhľadom na fakt, že v súčasnom období sa likvidácia zmesového komunálneho odpadu rieši vo veľkej miere skládkovaním a skládky sa postupne zapĺňajú, je reálny predpoklad, že v blízkej dobe nebudú už kapacitne schopné vyhovieť a bude potrebné vybudovanie nových skládok. Ich prevádzka výrazne ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov v priľahlých územiach, ako aj životného prostredia. Výskumno-vývojové činnosti v oblasti zhodnocovania komunálneho odpadu pre výrobu elektrickej a tepelnej energie majú preto obrovský spoločenský význam. Slovensko má tak jedinečnú šancu stať sa jednotkou v spracovaní, separácií a zhodnotení komunálneho odpadu zavedením progresívnych a ekologických metód, ktoré by nás ako štát zviditeľnili a prispeli by k skvalitneniu životného prostredia pre budúce generácie.
     Obsahom  podaného  projektu  výskumu a vývoja v rámci žiadosti o stimuly na VaV „Vývoj technologického zariadenia pre spracovanie komunálneho odpadu pre energetické účely“ je výskum a vývoj zameraný na návrh technologického komplexu, ktorý zabezpečí zhodnocovanie komunálneho odpadu, vrátane jeho separácie, splyňovania, následnej výroby elektrickej a tepelnej energie s oddeľovaním biomasy a jej následným spracovaním bez potreby dodatočných zdrojov energie na spracovanie odpadu.
     Technologický komplex bude navrhnutý tak, aby bol energeticky úplne nezávislý a navyše vyrábal elektrickú energiu do elektrickej siete ako výsledok obnoviteľnej energie.
     Žiadateľ o stimuly disponuje čiastkovými výsledkami v oblasti výskumu technológie splyňovania zhmotnené a ochránené v prihláškach  patentov a prihláškach úžitkových vzorov.  Súčasne spolufinancuje projekt z vlastných zdrojov s jednoznačným cieľom jeho úspešnej realizácie.
     Kvalitu a užitočnosť projektu posúdili štyria nezávislí experti, z toho jeden zo zahraničia, a komisia vymenovaná ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na posudzovanie žiadostí o stimuly na VaV. Navyše zodpovedný riešiteľ projektu je osobnosť uznávaná vedeckou komunitou v danej oblasti doma i v zahraničí.