» Aktuality » Vláda SR schválila Koncepciu štátnej politiky v oblasti športu

Vláda SR schválila Koncepciu štátnej politiky v oblasti športu

19.12.2012
     Špecifikovať aktuálne problémy slovenského športu, podporovať šport pre všetkých ako odporúčaný spôsob aktívneho životného štýlu, najmä detí a mládeže či zvýšiť kvalitu športovej reprezentácie a prípravu športovo talentovanej mládeže je cieľom Koncepcie štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020, ktorú na svojom dnešnom rokovaní schválila vláda SR. Materiál pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s mimovládnymi športovými organizáciami a odborníkmi v oblasti športu.
     Zámerom koncepcie je riešiť problémy slovenského športu už od vyučovania telesnej výchovy na školách. Navrhuje preto v roku 2013 vykonať revíziu štátnych vzdelávacích programov a pripraviť východiská  pre postupné zavedenie 3 hodín telesnej výchovy na prvom stupni základných škôl. Rovnako má za cieľ zmeniť zameranie hodín TV (najmä smerom k zážitkovosti) a zatraktívniť ich obsah s cieľom zvýšenia počtu cvičiacich žiakov na vyučovacích hodinách. Veľký dôraz kladie aj na podporu rekreačného športu v záujme aktívneho trávenia voľného času ľudí v každom veku, najmä však detí a mládeže.
     V oblasti podpory športovo talentovanej mládeže koncepcia navrhuje skvalitniť jej prípravu, ako aj  zvýšiť efektivitu výberu športových talentov do 23 rokov pre potreby športovej reprezentácie SR. Za cieľ si kladie taktiež vytvoriť podmienky pre sociálnu inklúziu športovcov so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti a skvalitniť prípravu reprezentácie športovcov so zdravotným znevýhodnením.
     Materiál rieši taktiež implementovanie nového modelu financovania športu, ktorý  pozostáva nielen z rozpočtov ministerstiev a iných verejných zdrojov (prostriedky EÚ, výroba a vysielanie športu vo verejnoprávnych médiách, výnosy tipovacích súťaží na športové výsledky), ale aj zo súkromných zdrojov (dary, zmluvy, výnosy z charitatívnych lotérií) či vlastných zdrojov športovcov a športových organizácií. Finančné prostriedky budú rozdelené medzi národné športové zväzy podľa koeficientu úmernému spoločenskému významu športov, ktorý sa vypočíta nasledovne:
 
Koeficient športu   =   Športový úspech   x   Záujem o šport
 
     Športové zväzy budú mať slobodu narábania s poskytnutými prostriedkami, povinné však budú zverejniť výročnú správu, použitie poskytnutej dotácie a pravidelne vkladať štruktúrované informácie o vlastnom športovom odvetví do informačného systému v športe.
     Materiál venuje pozornosť taktiež boju proti negatívnym javom v športe a zameraný je aj na kroky v legislatívnej oblasti, pričom navrhuje vypracovať nový zákon o športe, novelizovať školský zákon a zákon o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí.
     Okrem toho sa v koncepcii ako zámer uvádza budovanie športovej infraštruktúry osobitného významu s cieľom postaviť Národný futbalový štadión. Ďalším navrhovaným opatrením je modernizovať športovú infraštruktúru verejných vysokých škôl, vybudovať strediská akademického športu v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach a zároveň riešiť havárie športových objektov slúžiacich pre potreby školskej telesnej výchovy a záujmovej športovej činnosti detí a mládeže.
     Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu bola pripravovaná za aktívnej účasti približne 80 športových zväzov, pričom ako pracovný materiál bola určená aj na verejné pripomienkovanie, v rámci ktorého bolo predložených 350 pripomienok. Ideový zámer pre rozvoj športu bol teda tvorený prostredníctvom širokej diskusie priamo zainteresovaných, čo znásobuje jeho kvalitu. Po dnešnom schválení koncepcie bude nasledovať novelizácia viacerých zákonov tak, aby sa zámery zosúladili s legislatívou a následne s adekvátnym finančným krytím.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra