» Aktuality » Vláda SR dnes schválila Akčný plán politiky mládeže na roky 2012 – 2013

Vláda SR dnes schválila Akčný plán politiky mládeže na roky 2012 – 2013

06.06.2012

     Prepojiť vzdelávanie s podmienkami trhu práce, podporiť mobilitu mladých ľudí, ich dialóg s miestnou i štátnou správou, vytvárať podmienky pre uplatňovanie rozvojových programov a projektov v oblasti vzdelávania - to sú hlavné úlohy vyplývajúce z Akčného plánu politiky mládeže na roky 2012 - 2013. Na svojom dnešnom zasadnutí ho schválila vláda SR. Obsah materiálu je rozdelený na niekoľko kľúčových oblastí a úloh, pričom na ich plnení sa budú podieľať príslušné ministerstvá, samosprávne orgány, mimovládne organizácie, ako aj verejnoprávne inštitúcie, ktoré sa venujú deťom a mládeži.
     V oblasti zamestnanosti sa pozornosť ministerstva školstva sústredí na znižovanie informačnej nerovnosti o miere uplatnenia absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce. Jej cieľom bude v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny prepojiť informácie o počte absolventov jednotlivých škôl (základných, stredných aj vysokých), ako aj študijných a učebných odborov s informáciami o počte nezamestnaných absolventov. Úlohou rezortu školstva bude tiež podporovať profesijné a kariérové poradenstvo na školách a rozvíjať spoluprácu medzi inštitúciami pôsobiacimi v tejto oblasti. Za účasti zamestnávateľov, stredných odborných škôl a vysokých škôl upraví sústavu odborov vzdelávania, ako aj ich obsah vzdelávania, aby korešpondoval s aktuálnymi potrebami trhu práce.
     Projekt absolventskej praxe bude pokračovať aktualizáciou legislatívnych podmienok jej vykonávania zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s cieľom zvýšiť efektivitu tohto nástroja. Ministerstvo hospodárstva a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania zas zabezpečia pokračovanie a  propagáciu programov zameraných na štart podnikania, akými sú napr. „Študentská firma roka" či „Mladý inovatívny podnikateľ". Podporovať budú taktiež záštitu mladých podnikateľov úspešnými slovenskými podnikateľmi prostredníctvom odovzdávania odborných skúseností.
     Jednou z úloh vyplývajúcich z akčného plánu bude tiež umožniť mladým ľuďom v menších mestách a obciach a v oblastiach východného, stredného a južného Slovenska prístup k informáciám z rôznych oblastí, ako aj  vytvárať a šíriť informačné materiály so špecifickým obsahom. Tie by sa mali distribuovať pre deti a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí alebo pre deti a mládež, ktoré čelia rôznym kultúrnym, sociálnym a iným prekážkam, a to najmä v súvislosti so sexom, rodinným životom, zdravím a prevenciou voči negatívnym vplyvom.
     Podpora zdravia a zdravého životného štýlu by mala byť zabezpečená pokračovaním programov „Školské ovocie" a „Školské mlieko" s cieľom napomáhať k zdravej výžive detí a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny. Ministerstvo  školstva zároveň vytvorí legislatívne, materiálne a personálne podmienky na ich realizáciu. Realizovať bude taktiež projekty „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania", „Elektronizácia a revitalizácia školských internátov" či rozvojový projekt „Zdravie v školách". Zabezpečí priebežné monitorovanie výskytu obezity a jej prevencie, ako aj aktivity zamerané na prevenciu drogových závislostí a rizikách sexuálneho dospievania.
     V oblasti prevencie sociálno-patologických javov vytvorí rezort školstva metodické postupy pre zviditeľnenie témy prevencie rizikového správania a kriminality a pravidelne bude monitorovať a vyhodnocovať situáciu v oblasti sociálno-patologických javov, najmä v oblasti porúch správania a záškoláctva. Svoju pozornosť tiež sústredí na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, zdravotne postihnutých a znevýhodnených žiakov v zmysle optimalizácie prístupu ku vzdelaniu a prevencii záškoláctva a rizikového správania.

Poltár 6. jún 2012