» Aktuality » Vláda schválila tri novely zákonov z dielne ministerstva školstva

Vláda schválila tri novely zákonov z dielne ministerstva školstva

27.06.2012

     Sprísnenie podmienok prijímania na stredné školy, sprehľadnenie financovania záujmových aktivít pre deti a spružnenie systému celoživotného vzdelávania by mali priniesť tri novely zákonov, ktoré schválila vláda na svojom rokovaní 27. júna 2012.
     Novela zákona o odbornom vzdelávaní má za cieľ zvýšiť počet absolventov stredných odborných škôl a podporiť štúdium v študijných a učebných odboroch, ktoré sú požadované trhom práce, ale žiaci majú o ne nízky záujem. Návrh zákona ustanovuje nový mechanizmus určovania počtu tried prvých ročníkov stredných škôl financovaných normatívnym systémom z rozpočtovej kapitoly rezortu školstva pre prijímacie konanie. Tento počet bude určovať samosprávny kraj, a to vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré bude vychádzať z regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách, ako aj z analýz a prognóz o vývoji na trhu práce.
     V snahe skvalitniť úroveň stredoškolského vzdelávania novela zavádza nové predpoklady prijatia žiakov na gymnázia a stredné odborné školy. Podľa nej budú môcť štvorročné alebo päťročné gymnáziá prijímať len žiakov, ktorí dosiahli na konci predposledného ročníka štúdia na základnej škole a na konci prvého polroku posledného ročníka z povinných vyučovacích predmetov priemer do 2,0. V prípade prijímania žiakov na štúdium študijného odboru strednej odbornej školy bude táto hranica ohraničená priemerným prospechom 2,75. Tieto podmienky budú musieť byť splnené i na konci posledného ročníka základnej školy. Prospechové kritériá na prijímanie žiakov by mali začať platiť od 1. septembra 2014.
     Ďalším materiálom, ktorý vláda SR schválila, je novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Jej znenie navrhuje upraviť zber údajov potrebných na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam a zároveň rozšíriť okruh aktivít, na ktoré môže ministerstvo poskytnúť dotáciu. Súčasne sa navrhuje upraviť výšku pokút za porušenie zákona a spresniť účel použitia príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. V názve strednej odbornej školy sa bude môcť za typ školy uviesť aj prívlastok charakterizujúci prevládajúce študijné a učebné odbory, v ktorých škola bude poskytovať odborné vzdelávanie a prípravu.
     Posledným schváleným návrhom je novela zákona o celoživotnom vzdelávaní, ktorá prináša úpravu kvalifikačných požiadaviek na odborného garanta vzdelávacieho programu či rozšírenie okruhu inštitúcií oprávnených vykonávať skúšky na overenie odbornej spôsobilosti.

Videozáznam z tlačovej besedy po rokovaní vlády

Bratislava 27. jún 2012