» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Vláda schválila novelu vysokoškolského zákona

Vláda schválila novelu vysokoškolského zákona

18.04.2007

     Na dnešnom rokovaní schválila vláda SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o vysokých školách. Schválená bola aj Koncepcia profesijného rozvoja učiteľov v kariérovom systéme.
     Hlavným cieľom novely vysokoškolského zákona je zvýšiť úroveň vysokoškolského vzdelávania a vysokých škôl. Novela tiež posilňuje úlohu vysokých škôl pri budovaní vedomostnej spoločnosti a zlepšuje podmienky na prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami spoločnosti. Pre všetky typy vysokých škôl sa vytvára  korektné prostredie a vyrovnávajú sa podmienky. Upravuje sa pôsobenie vysokých škôl z členských štátov Európskej únie na území Slovenskej republiky. Zavádza sa register zamestnancov vysokých škôl a upravujú sa kompetencie orgánov akademickej samosprávy. Vysoké školy sa rozdelia do troch kategórií, a to na odborné vysoké školy, vysoké školy a univerzity. Schválený návrh umožňuje viaczdrojové financovanie.
     Cieľom Koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérovom systéme je zvýšenie profesijných kompetencií a kvality pedagógov. Koncepcia komplexne rieši problematiku profesijného rozvoja a kariérového rastu pedagogických zamestnancov. Materiál vytvára reálne východisko na prípravu zákona o postavení pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, nariadenia vlády o katalógu profesijných štandardov a príslušných vykonávacích predpisov.

Bratislava 18. apríla 2007