» Deti a mládež » Aktuality v oblasti detí a mládeže » Verejná konzultácia k novelizácii zákona o podpore práce s mládežou

Verejná konzultácia k novelizácii zákona o podpore práce s mládežou

29.04.2014
Dňa 29. apríla 2014 sa na pôde organizácie IUVENTA stretli zástupcovia Odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, mimovládnych organizácii a inštitúcií pracujúcich s mládežou na prvej konzultácii k novelizácii zákona č. 282/2008 Z.z. o podpore prace s mládežou. Cieľom stretnutia bolo objasnenie podnetov, z ktorých vychádza potreba novelizácie súčasného znenia zákona, ako aj predstavenie aktuálneho stavu rokovaní na úrovni ministerstva. Účastníci stretnutia boli informovaní o navrhovaných zmenách v zákone v oblastiach: samospráva, centrá mládeže, akreditácia.

Zmena zákona v oblasti povinností krajských a miestnych samospráv by mala zabezpečiť zriadenie krajských centier pre prácu s mládežou ako zdrojových centier, výstupy činosti ktorých budú široko uplatniteľné v oblasti práce s mládežou. Krajská samospráva by tiež mala účelovo vyčleňovať finančné zdroje na rozvoj práce s mládežou tak, aby sa plne využil potenciál mládežníckych organizácii a iných subjektov, ktoré sa aktívne podieľajú na napĺňaní strategických cieľov v oblasti mládeže.

Pre oblasť centier mládeže by zmeny zákona znamenali vytvorenie centier mládeže ako subjektu, ktorý bude zabezpečovať prácu s mládežou na miestnej úrovni so zohľadnením potrieb mladých ľudí a spolupracovať pritom s rôznymi subjektmi, vrátane škôl. Centrá voľného času majú najväčšie predpoklady stať sa centrami mládeže, pričom pôjde o postupnú zmenu so zameraním sa na kvalitu, podporenú cieľavedomou projektovou činnosťou, ktorá zabezpečí odbornú prípravu zamestnancov budúcich centier mládeže a poskytne impulzy pre ich budúcu činnosť.

Zmeny v oblati akreditácie umožnia akreditovať vzdelávacie programy v oblati práce s mládežou, ale aj inštitúcie, ktoré sa venujú práci s mládežou, vrátane centier mládeže. V súvislosti požiadavkou na zabezpečenie, udržanie a zvyšovanie kvality činností v práci s mládežou bude aktuálne zaboberať sa aj systémom monitoringu akreditovaných programov, či zariadení. Obdorná garancia v prípade akreditovaného programu by už nemala byť podmienená pracovným vzťahom garanta a poskytovateľa vzdelávani a členmi akreditačnej komisie sa budú môcť stať aj členovia subjektov, ktoré zabezepčujú neformálne vzdelávanie v práci s mládežou, ak nie sú ich štatutárnymi zástupcami. Úpravou by mali prejsť podmienky na vydanie potvrdenia o akreditácii, súčasti žiadosti o akreditáciu, vyžadovanú dokumentáciu a podmienky odňatia akreditácie vo vyhláške.

V následnej voľnej diskusii k predstaveným návrhom sa diskutujúci účastníci dotkli problematiky centier mládeže, pričom zdôraznili potrebu riešiť financovanie z úrovne obcí v nadväznosti na činnosť centier mládeže, ktoré by mali byť aj miestom pre sieťovanie s cieľom využiť potenciál mladých ľudí k neformálnemu združovaniu.
Diskusia sa ďalej dotkla definície pracovníka s mládežou, ako aj hodnotiteľov kvality ich práce. Odznela aj otázka  o kvalitatívnych štandardoch pre prácu s mládežou, ktoré momentálne nie sú definované.  Predpokladá sa však, že navrhované zmeny by mali vstupovať do platnosti postupne. Počas prechodného obdobia by mala byť zabezpečená príprava pre úspečné zavedenie zmien do praxe.

Znenie zmien v zákone by malo byť k dispozícii na verejnú konzultáciu v kompletnom znení v polovici júna 2014. Napriek tomu, že ide o relatívne krátky čas, ambíciou je všetky oblasti, ktoré boli v zákone otvorené, dotiahnuť do úspešného konca.