» Aktuality » Vďaka tabletom a interaktívnym tabuliam zatraktívnime žiakom vyučovanie

Vďaka tabletom a interaktívnym tabuliam zatraktívnime žiakom vyučovanie

20.11.2013
     Mnohé základné a stredné školy na Slovensku budú môcť už onedlho využívať vo vyučovaní tablety, interaktívne tabule či notebooky, materským školám budú  naviac dodané tlačiarne. Tieto digitálne pomôcky získajú školy zapojené do národného projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“, ktorý sa realizuje v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti.
     Dodávateľskú zmluvu na jeho realizáciu podpísalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes. Výber dodávateľa bol  uskutočnený formou elektronickej aukcie. Verejné obstarávanie bolo spustené 14. augusta 2013. Elektronická aukcia vygenerovala ponuku zo súťaže dvoch uchádzačov.  V týchto dňoch sa už pristupuje k samotnej realizácii projektu.
     Jeho výstupom bude nielen dodávka digitálnych pomôcok do celej siete škôl, ale aj   elektronizácia vybraných služieb v rezorte školstva. V rámci projektu bude vytvorených cca 1000 digitálnych tried, v ktorých bude prebiehať za využitia digitálneho vzdelávacieho obsahu výučba prostredníctvom interaktívnych tabúľ a tabletov. Vyučovanie prostredníctvom tabletov, interaktívnych tabúľ a digitálneho obsahu sleduje celosvetový trend vo vzdelávaní, kedy interaktivita napomáha rýchlejšiemu a lepšiemu pochopeniu vyučovanej látky a zároveň napomáha učiteľovi názorne predviesť vyučovaný obsah a odbremeniť ho od nadmernej administratívy.
     V mesiacoch december 2013 a január 2014 budú školy vyzvané na predloženie žiadostí na dodanie techniky. Ministerstvo pripraví a rozošle prihláseným školám informácie o požadovaných kritériách pre dodávku techniky. Splnenie  konkrétnych podmienok bude následne vyhodnotené a digitálne zariadenia distribuované do škôl.  
     V záujme udržateľnosti výstupov projektu rezort školstva stanoví také kritériá, ktoré zabezpečia reálne využite techniky vo vyučovacom procese, pričom ich napĺňanie bude plošne kontrolované prostredníctvom informačných systémov. To znamená, že našou snahou nie je len samotná distribúcia moderných komunikačných nástrojov na vzdelávanie, ale hlavne ich čo   najefektívnejšie využitie vo výchovno-vzdelávacom prostredí.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra