» Aktuality » V ŠPÚ začnú v tomto roku pracovať pracovné komisie pre problematiku krajanov v zahraničí

V ŠPÚ začnú v tomto roku pracovať pracovné komisie pre problematiku krajanov v zahraničí

01.02.2017
V ŠPÚ začnú v tomto roku pracovať pracovné komisie pre problematiku krajanov v zahraničí
     Zástupcovia ŠPÚ, ÚSŽZ a vzdelávacích centier Slovákov v zahraničí sa dohodli na podrobnostiach a konkrétnych termínoch napĺňania Memoranda o spolupráci, ku ktorej sa zaviazal svojím podpisom riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo 12. decembra 2016.
    
Medzi kľúčovými cieľmi Memoranda o spolupráci medzi ÚSŽZ a ŠPÚ je o. i.  poskytovanie vzájomnej súčinnosti pri vypracúvaní vzdelávacích štandardov pre obchodné akadémie a stredné odborné školy v SR za účelom rozšírenia poznania o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí, vytvárania vzájomne priaznivých podmienok pre tvorbu didaktických materiálov o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj spolupráce pri tvorbe vzdelávacích štandardov v rámci osobitného voliteľného predmetu o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí.
     „Na dnešnom pracovnom stretnutí sme sa dohodli na podrobnostiach ohľadne založenia Krajanskej odbornej komisie, zloženej z nominantov ÚSŽZ pre voliteľný predmet, určený pre obchodné akadémie a odborné stredné školy na Slovensku. Komisia pripraví obsahovú náplň, výkonové a obsahové štandardy a učebné texty, čo si podľa nás vyžiada najmenej rok prípravy“, uviedol Ľudovít Hajduk. Ako pomôcku pri tejto príprave odporučil spoločensko-vedný seminár o krajanoch žijúcich v zahraničí, ktorého závery budú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ.
     Na pracovnom rokovaní so zástupkyňou Úradu pre Slovákov v zahraničí Vilmou Prívarovou a zástupkyňou vzdelávacích centier Slovákov v Západnej Európe BC (HONS) Máriou Pacherovou tiež dohodli podrobnosti ohľadom novokreovanej Odbornej komisie pre riešenie vzdelávacích otázok Slovákov žijúcich v štátoch západnej Európy a zámoria. „Budú v nej zástupcovia našich krajanov z Anglicka, Írska, New Yorku, Nemecka a Francúzska. Prvé zasadanie tejto odbornej pracovnej komisie bude 14. júna 2017 po skončení medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční v Bratislave pri príležitosti 70.výročia založenia Štátneho pedagogického ústavu“, informoval Hajduk. Dovtedy by mali byť schválené aj Vzdelávacie štandardy predmetu slovenský jazyk a literatúra pre žiakov a študentov plniacich si povinnú školskú dochádzku v školách mimo územia SR, ktoré pripravujú zástupcovia vzdelávacích centier pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s ÚSŽZ a ŠPÚ.
      „Tieto vzdelávacie štandardy budú po zrecenzovaní plniť funkciu metodického usmernenia ŠPÚ pre základné školy na Slovensku. Naším zámerom je uľahčiť týmto spôsobom slovenským deťom s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí žijú s rodičmi v zahraničí, rozdielové skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra“, uzavrel riaditeľ ŠPÚ.