» Aktuality » V ŠPÚ sa konal seminár OBSE o podpore tolerancie a eliminácii antisemitizmu

V ŠPÚ sa konal seminár OBSE o podpore tolerancie a eliminácii antisemitizmu

21.06.2018
V ŠPÚ sa konal seminár OBSE o podpore tolerancie a eliminácii antisemitizmu
     V Štátnom pedagogickom ústave sa konal trojdňový maratón expertných workshopov na tému vzdelávania o netolerancii, predsudkoch a antisemitizme v krajinách združených v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Medzinárodné podujatie s medzinárodnou účasťou inicioval Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR).
    
Hlavným cieľom tejto ako aj podobných aktivít je získavať spätnú väzbu od vedúcich predstaviteľov škôl o plánoch na vypracovanie rámcových učebných osnov a sprievodných usmerneniach, ktoré sa zaoberajú antisemitizmom pre predškolskú prípravu a akreditovať riaditeľov škôl.
     Odbornými prezentáciami metodických materiálov prispeli do bohatej tematickej ponuky workshopov aj výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ z Oddelenia humanitných predmetov.
     „Keďže považujeme vysporiadanie sa s danou tematikou v školách za dôležité pre demokratickú spoločnosť, v ŠPÚ podporujeme výskum a vypracovávanie podporných učebných materiálov pre učiteľov, ktoré môžu využiť v rôznych vyučovacích predmetoch. Preto aj na workshope pre učiteľov z krajín OBSE naši odborníci na problematiku antisemitizmu, holokaustu, intolerancie, predsudkov a dodržiavania ľudských práv vôbec ponúkajú svojim kolegom zo zahraničia možnosť spoznať naše metodické materiály ako učebnú pomôcku pre učiteľov základných a stredných škôl na Slovensku,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk v uvítacom príhovore.
     Medzinárodné podujatie Two events predstavilo platformu pre konzultácie pracovníkov, resp. učiteľov zo vzdelávacích inštitúcií ako aj riaditeľov škôl z viacerých krajín OBSE ohľadom prípravy školských osnov v rámci kurikula a návodov - inštrukčných materiálov pre prípravné tréningy učiteľov. Organizátori podujatia sa zamerali aj na otázku, ako funguje spolupráca medzi riaditeľmi škôl a jeho zamestnancami, ako aj medzi školami a miestnymi komunitami. Zároveň sa sústredili na porovnanie prístupov k problematike antisemitizmu a intolerancie v rámci regiónu OBSE. Výsledkom stretnutia bude správa, ktorá zhrnie závery a načrtne odporúčania pre pokračovanie v práci na týchto vzdelávacích nástrojoch, určených na riešenie antisemitizmu v rámci medzinárodného rámca pre ľudské práva.
     Organizátori workshopov chcú takýmto spôsobom pomôcť školám a učiteľom nájsť spôsob, ako riešiť otázky spojené s netoleranciou, predsudkami a osobitne antisemitizmom v rámci a prostredníctvom vzdelávania. Materiály pre učiteľov z krajín OBSE by mali byť školám k dispozícii začiatkom roku 2019.
     Expertné workshopy pre zástupcov z radov pedagógov a vzdelávacích inštitúcií z krajín OBSE boli zároveň súčasťou prípravy pre nadchádzajúce predsedníctvo Slovenska v OBSE v roku 2019.