» Aktuality » V ŠPÚ rokovali odborníci o budúcnosti diagnostických centier

V ŠPÚ rokovali odborníci o budúcnosti diagnostických centier

04.10.2016
V ŠPÚ rokovali odborníci o budúcnosti diagnostických centier
     V Štátnom pedagogickom ústave rokovali odborníci z celého Slovenska o potrebe zmien v systéme výchovy a vzdelávania detí, umiestnených v diagnostických centrách (DC).
     Výzvu zaoberať sa touto problematikou priniesli skúsenosti z praxe po zmene zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a samotného vplyvu zákonov o sociálnoprávnej ochrane a kuratele a o rodine, ktorou sa zrušili kompetencie diagnostických centier.
     Na stretnutí zástupcov DC sa hovorilo aj o potrebe vzájomnej spolupráce diagnostických a reedukačných centier. Odborníci diskutovali o zavedení ústrednej evidencie, zlepšení spolupráce zriaďovateľov a prehľadnejšom nastavení dislokačnej siete MPSVR SR a MŠVVŠ SR a vyjadrili sa tiež k problematike vzdelávania a výchovy. Zhodli sa v tom, že pre správne vyhodnotenie procesu po skončení pobytu v diagnostických centrách, je dôležité sledovať aj naďalej klientov v ich ďalšom živote, čo momentálne nie je zabezpečené.
     Zástupcovia diagnostických centier dospeli k zhode aj v tom, že diagnostické centrá, ako aj reedukačné centrá, sú dôležitou súčasťou systému prevýchovy detí a mládeže, ak má systém fungovať efektívne. K tomu je však potrebná aj prevencia v rámci prostredníctvom výchovných opatrení, pričom prioritou je tvorba výchovných programov a podpora odborného tímu, ktorý je schopný odborne sprevádzať a podporovať dieťa v prevýchovnom procese.  
      Medzi najzávažnejšími dôvodmi problémového správania sa mladistvých zostáva naďalej vplyv sociálno-patologických javov, ako je šikana v školskom prostredí, drogy a alkohol, sociálne málo podnetné prostredie a riziková rodina.