» Aktuality » V ŠPÚ rokovala pracovná skupina ku koncepcii skvalitnenia vyučovania matematiky

V ŠPÚ rokovala pracovná skupina ku koncepcii skvalitnenia vyučovania matematiky

04.05.2018
V ŠPÚ rokovala pracovná skupina ku koncepcii skvalitnenia vyučovania matematiky
      Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom Pracovnej skupiny ku koncepcii skvalitnenia vyučovania matematiky v základných a stredných školách.
      V pracovnej skupine budú na tejto výzve participovať zástupcovia stredných odborných škôl a gymnázií, predstavitelia Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií, Asociácie stredných odborných škôl, Slovenskej matematickej spoločnosti a priamo riadených organizácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      Ako uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, zámerom tvorcov koncepcie, ktorej návrh by mal byť podľa časového harmonogramu vypracovaný do mája budúceho roka, je skvalitnenie pripravenosti žiakov na štúdium STEM a IT odborov a zvýšenie záujmu o štúdium technického zamerania. Absolventi týchto študijných odborov totiž najviac absentujú na súčasnom, ale najmä budúcom trhu práce.
     „Spoločným zámerom tvorcov koncepcie je skvalitnenie pripravenosti žiakov na štúdium technických odborov a zvýšenie záujmu o štúdium technického zamerania na stredných odborných školách a vysokých školách. Všetky aktivity s tým spojené budú sledovať cieľ, aby sa mladí ľudia, absolventi stredných a vysokých škôl, dokázali úspešne uplatniť na trhu práce a boli adekvátne ekonomicky zabezpečení. V tomto zmysle je nevyhnutné zosúladiť štruktúru vzdelávacieho systému s potrebami pracovného trhu, na čom sa zhodli predstavitelia všetkých dotknutých strán na prvom pracovnom stretnutí Pracovnej skupiny ku koncepcii skvalitnenia vyučovania matematiky,“ zhrnul riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.
     Harmonogram postupu prípravných prác a vypracovania návrhu koncepcie ráta s analýzou súčasného stavu vyučovania matematiky, spracovania teoretických východísk a poznatkov a praxe v zahraničí, realizácie a spracovania výsledkov prieskumov a výskumov, ktorých závery budú zhmotnené v návrhu koncepcie skvalitnenia vyučovania matematiky v školách na Slovensku.