Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » V Mojmírovciach sa uskutoční konferencia k výročiu príchodu solúnskych bratov

V Mojmírovciach sa uskutoční konferencia k výročiu príchodu solúnskych bratov

02.07.2013
V Mojmírovciach sa uskutoční konferencia k výročiu príchodu solúnskych bratov
     Pri príležitosti 1 150. výročia príchodu byzantských vierozvestcov a vzdelancov Konštantína-Cyrila a Metoda na naše územie sa bude 3. a 4. júla 2013 konať v kaštieli v Mojmírovciach celoslovenská konferencia. Organizuje ju Metodicko-pedagogické centrum, záštitu nad akciou prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek.
     Cieľom konferencie je predstaviť solúnskych bratov ako významné osobnosti, ich život, dielo a odkaz pre súčasnú dobu. Pokračovaním konferencie bude príprava didaktických materiálov pre školy. "Aj keď misia sv. Cyrila a Metoda bola v prvom rade náboženská, nemožno zabúdať na historické súvislosti a ich vklad do rozvoja nášho písomníctva, literatúry, politického, občianskeho a mravného života," uviedla generálna riaditeľka MPC Henrieta Crkoňová.
      „Radi by sme tieto osobnosti priblížili učiteľom a následne by sme pripravili pre učiteľov aj metodické materiály, ktoré budú môcť využívať vo vyučovacom procese. Cieľovo skupinou konferencie sú učitelia základných a stredných škôl,“ uviedla spoluorganizátorka konferencie Mária Nogová z MPC.
     Pozvanie na konferenciu prijalo 25 prednášajúcich z viacerých slovenských univerzít a vedeckých pracovísk na celom Slovensku. Celkovo sa na konferenciou prihlásilo 120 záujemcov. Sprievodnou akciou bude aj výstava prác zo základných  umeleckých škôl a stredných  umeleckých škôl.