» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » V marci budú rodičia prihlasovať svoje deti do materskej školy

V marci budú rodičia prihlasovať svoje deti do materskej školy

05.02.2007

Do 15. februára musí riaditeľ predškolského zariadenia zverejniť kritéria dieťaťa na prijatie do MŠ. Urobí tak vyvesením oznamu na budove školy alebo iným obvyklým spôsobom (v miestnom rozhlase, na webe, v tlači a pod.). Zapísať deti do materskej školy môžu rodičia počas celého marca. Pri zápise musia zároveň predložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. O jeho prijatí rozhodne riaditeľ MŠ do 30 dní odo dňa podania prihlášky. Ak záujem prevyšuje kapacity predškolského zariadenia, riaditeľ uprednostní päťročné deti a tie, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku.

Zvyčajne si rodičia vyberajú materskú školu v mieste svojho bydliska alebo podľa toho, aké nadštandardné aktivity ponúka – výučba cudzieho jazyka, športové či umelecké zameranie a pod. Kľúčová pri rozhodovaní môže byť aj návšteva predškolského zariadenia pred nástupom dieťaťa do nového prostredia. Deti sa tak môžu oboznámiť so svojimi rovesníkmi a  pani učiteľkami.

Prvé predškolské zariadenie vzniklo na našom území v prvej polovici 19. stor. v Banskej Bystrici. Skutočný rozmach predškolskej výchovy a predškolských zariadení nastal po roku 1945. Školský zákon z roku 1948 ich zaradil do školského systému a určil im nový názov materská škola.

V súčasnosti sa Slovenská republika so svojou viac ako 90 % zaškolenosťou detí radí medzi popredné miesta v Európe. V týchto dňoch predkladá Ministerstvo školstva SR na rokovanie vlády nový návrh koncepcie predškolskej výchovy. Zo štyroch ponúkaných alternatív ministerstvo odporúča tú, ktorá zabezpečí dobrovoľnú a bezplatnú výchovu a vzdelávania päťročných detí v materských školách. Súčasťou návrhu bude aj začlenenie materských škôl do pripravovaného zákona o výchove a vzdelávaní.