» Aktuality » V Košiciach sa uskutočnila tematická pracovná návšteva zástupcov Rady Európy

V Košiciach sa uskutočnila tematická pracovná návšteva zástupcov Rady Európy

10.11.2017
V Košiciach sa uskutočnila tematická pracovná návšteva zástupcov Rady Európy
     Rada Európy v spolupráci s odborom výchovy a vzdelávania národnostných menšín MŠVVaŠ SR uskutočnila v dňoch 7. – 9. 11. 2017 v Košiciach, v priestoroch Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii, tematickú pracovnú návštevu „O zavedení výučby dejín Rómov v učebných osnovách a učebniciach, vrátane rómskeho holokaustu“.
     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák privítal na Slovensku expertov z Rady Európy, národných expertov z 5 členských krajín Rady Európy, a to z hosťujúcej krajiny Slovenskej republiky a partnerských krajín - Českej republiky, Maďarska, Rumunska, Moldavskej republiky. Stretnutia sa zúčastnili aj učitelia a riaditelia škôl vyučujúcich predmet Rómsky jazykRómske reálie na Slovensku.
     Účastníci stretnutia diskutovali o dôležitosti a možnostiach zavedenia výučby dejín Rómov v učebných osnovách, vrátane rómskeho holokaustu. Medzinárodní experti sa  zúčastnili na dvoch vyučovacích hodinách Rómskych reálií priamo na škole, kde prebiehalo rokovanie a rovnako mali možnosť navštíviť divadelné predstavenie relevantné predmetnej téme v rómskom divadle Romathan v Košiciach s názvom Rómsky holokaust – Svedectvo.
     Úlohou expertov Rady Európy bolo vypracovať odbornú správu, ktorá bude prerokovaná na 15. plenárnom zasadnutí Ad hoc expertnej skupiny pre Rómov a kočovníkov Rady Európy v dňoch 22. až 24. mája 2018 v Aténach. Po prerokovaní v pléne a doplnení správy bude východiskovým podkladom zámeru Rady Európy pre vypracovanie Odporúčania výboru ministrov Rady Európy (RE) pre zavedenie výučby dejín Rómov, vrátane rómskeho holokaustu v členských krajinách RE. Odborné podujatie sa konalo na Slovensku na podnet Jána Hera, zástupcu v Ad Hoc expertnej skupiny pre Rómov a kočovníkov Rady Európy za Slovenskú republiku.