V Bratislave si pripomenuli polstoročnicu Spojenej školy na Dúbravskej ceste 1

22.03.2018
     „Všetky deti sú vzdelávateľné“. Týmito slovami otvorila dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave odborný seminár s názvom „Žiak s viacnásobným postihnutím v škole“, ktorý sa konal v stredu 21. marca 2018 na pôde tejto fakulty.
     Odborné podujatie sa konalo za účasti štátneho tajomníka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka pri príležitosti osláv 50. výročia založenia Spojenej školy na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave.
      Na seminári odzneli prezentácie, ktoré boli venované špecifikám edukácie žiakov s viacnásobným postihnutím. Konkrétne špecifiká edukácie žiakov v jednotlivých stupňoch mentálneho postihnutia v kombinácii s iným postihnutím, ich diagnostika či podpora a rozvoj vizuálnych funkcií u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím.
     Spoluprácu pedagógov a akademikov ocenil štátny tajomník vo svojom príhovore: „Prepojenie praxe s akademickým prostredím je pridanou hodnotou, ktorá vývoj, obohacovanie a šírenie Vašich poznatkov, potrebných pre úspešnú edukáciu detí s viacnásobným postihnutím významne posúva v prospech presahujúci hranice Vašich inštitúcií. S pokorou a obdivom, ktorý si Vaša práca zaslúži, Vám všetkým pri tejto slávnostnej príležitosti želám predovšetkým dobré zdravie, veľa každodenných úspechov pri práci s deťmi a sily a trpezlivosti podporovanej vďačnými úsmevmi detí spolu s povzbudivými uznaniami ich blízkych,“ uviedol Peter Krajňák.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku