» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » Profesijné uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií » Uznávanie ukončeného vzdelania na výkon neregulovaného povolania v SR

Uznávanie ukončeného vzdelania na výkon neregulovaného povolania v SR

Princíp neregulovaného povolania spočíva v skutočnosti, že kvalifikačné požiadavky vzťahujúce sa na výkon daného povolania neexistujú alebo sú príliš všeobecné. Z uvedeného dôvodu nie je možné porovnať dosiahnutého zahraničného vzdelania s požiadavkami v Slovenskej republike, a preto uznávanie nie je potrebné.

Podľa § 60 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri uznávaní dokladov o vzdelaní na výkon povolaní, ktoré nie sú v Slovenskej republike regulované, sa postupuje podľa § 33 až 39 predmetného zákona.

Postup viď TU

Zoznam uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS a Švajčiarsku pre účely posúdenia štúdia v zahraničí - akademický rok 2018/2019