» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Aktuality » Usmernenie pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity

Usmernenie pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity

21.05.2010

Vážení prijímatelia,

cieľom informovania a publicity je šírenie informácií o pomoci, ktorú poskytujú štrukturálne fondy Európskej únie a štátny rozpočet SR. Zmyslom poskytovania informácií je sprístupniť a zviditeľniť verejnosti údaje o tom, čo sa realizuje prostredníctvom finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR.

Na úrovni projektu sa za potrebné považuje informovať čo najširšiu verejnosť o cieľoch, prínosoch a výsledkoch každého projektu podporeného zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu.

Z tohto dôvodu riadiaci orgán pre OP Výskum a vývoj vypracoval Usmernenie pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity - OP VaV. Usmernenie sa nachádza na tejto stránke v časti Publicita.