» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Uskutočnilo sa zasadnutie Kurikulárnej rady

Uskutočnilo sa zasadnutie Kurikulárnej rady

14.12.2009

     Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v školskom roku 2008/2009 sa stala predmetom diskusie dnešnej Kurikulárnej rady. Zasadnutie sa uskutočnilo  za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja. Správa, ktorú vypracovala Štátna školská inšpekcia prináša zistenia a pohľady na stav v školstve v prvom roku školskej reformy.
     Z hľadiska štruktúry obsahuje okrem poznatkov a záverov z vykonaných inšpekcií aj informácie o výsledkoch z prešetrovania sťažností, poznatky regionálneho charakteru či zistenia a informácie iných orgánov štátnej správy a inštitúcií z oblasti školstva. Zahŕňa taktiež porovnanie výsledkov vyučovania učiteľom, ale aj dosiahnuté výsledky žiakov vo vybraných predmetoch.
     Správa sa opiera o zistenia z vykonaných školských inšpekcií na 1917 školách a školských zariadeniach, v rámci ktorých inšpektori uskutočnili 12 791 hospitácií. Jej obsahom je aj šetrenie 365 sťažností.
     Minister Ján Mikolaj na stretnutí apeloval, aby sa inšpekčná správa v blízkej budúcnosti nezameriavala iba na hodnotenie súčasného stavu, ale zároveň prinášala podnety a odporúčania na jeho zlepšenie a analyzovala príčiny nedostatkov. Ako povedal: „Hodnotiaca správa by mala obsahovať takú metodiku a zadania, ktoré by dokázali pedagogickej verejnosti poskytnúť praktické informácie. Dôležité bude taktiež zamerať sa na plnenie kľúčových kompetencií žiakov, ako aj prijať opatrenia na ich zlepšenie."
Fotogaléria

Bratislava 14. december 2009