» Aktuality » Uskutočnil sa 5. ročník konferencie „Zdravie detí, vzdelávanie a prevencia v školách 2013“

Uskutočnil sa 5. ročník konferencie „Zdravie detí, vzdelávanie a prevencia v školách 2013“

26.11.2013
Uskutočnil sa 5. ročník konferencie „Zdravie detí, vzdelávanie a prevencia v školách 2013“
      V dňoch 18. a 19. novembra sa uskutočnila v Banskej Bystrici konferencia Zdravie detí, vzdelávanie a prevencia v školách 2013. Jej v poradí už 5. ročník bol venovaný problematike zvyšujúceho sa rizika a nárastu detskej populácie s nadváhou. Za účasti viac ako 260 odborníkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Slovenskej technickej univerzity, Metodicko-pedagogického centra, ďalších inštitúcii ako aj samotných zriaďovateľov škôl a školských zariadení sa diskutovalo o výchove detí k zdravému životnému štýlu.
     V rámci konferencie bolo slávnostne odovzdaných 19 čestných uznaní ministra školstva najlepším odborníkom zamestnancom rezortu školstva v oblasti zdravého životného štýlu a výživy detí a mládeže.
     Aj keď nadváha detí nie je zatiaľ na Slovensku až taký veľký problém, Silvia Tokárová zo sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR varuje pred jej narastaním. „V súčasnosti trpí nadváhou 12 % detskej populácie, smeruje to však k rastúcim číslam. Súčasná konferencia bola vyvrcholením všetkých aktivít, ako napríklad Školské ovocie, kde Ministerstvo pôdohospodárstva za jeden rok distribuovalo 858 ton ovocia a 814 ton ovocných štiav. V tomto procese je nutné skĺbiť všetky rezorty. Preto sme privítali účasť jednotlivých rezortov, ktoré môžu spolupracovať pri vzdelávaní v oblasti zdravej výživy.“
     Súčasťou Národného programu podpory zdravia v 21. storočí je aj zabezpečovanie edukácie pedagogických a odborných zamestnancov. V zmysle spomínaného dokumentu, ale aj Stratégie Európskej únie 2020 pre oblasť vzdelávania, Metodicko-pedagogické centrum (MPC) realizuje 12 akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na prevenciu a starostlivosť o zdravie, zdravý životný štýl a podporu pohybových aktivít. Medzi nimi sú okrem kurzov plávania aj  lyžiarske, snoubordingové a tenisové inštruktorské kurzy. V ponukách vzdelávania MPC sú aj programy zamerané na outdoorové aktivity vo výchove mimo vyučovania, základy lezenia na skalách a umelých stenách, gymnastické športy a pohybové programy zamerané na regeneračné cvičenia v  primárnom vzdelávaní, či netradičné pohybové hry v školskej výchove a voľnočasových aktivitách.
     „Za významné tiež považujeme akreditované programy zamerané na moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej výchovy a školského športu a programy zamerané na prvky zdravotnej telesnej výchovy ako náplň voľného času detí a žiakov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach,“ uviedla generálna riaditeľka MPC Ing. Henrieta Crkoňová.
     MPC rozbieha v súčasnosti národný projekt s názvom Aktivizujúce metódy vo výchove, ktorý je venovaný viacerým oblastiam, medzi ktorými nechýba zdravotná, ale aj mediálna výchova.

Richard Nemec
manažér publicity MPC
(upravené)