Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vysoké školstvo » Slovenská komisia pre vedecké hodnosti » Stanoviská SKVH » Upozornenie k nostrifikácii vedeckej hodnosti "DrSc.":

Upozornenie k nostrifikácii vedeckej hodnosti "DrSc.":

Na základe platnej právnej úpravy (§ 10 zákona č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodnotí a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti v znení zákona č. 324/1996 Z. z.) môže byť vedecká hodnosť "DrSc." nostrifikovaná výlučne so súhlasom Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (SKVH). 

Vedecké hodnosti "DrSc." nostrifikované bez súhlasu SKVH, boli nostrifikované v rozpore so zákonom.

SKVH nemôže žiadosť o nostrifikáciu posúdiť bez zoznamu publikácií, zoznamu citácií žiadateľa a vyplnenej osnovy. Bez týchto podkladov nie je možné zistiť, či vedecká hodnosť získaná v zahraničí zodpovedá svojou úrovňou vedeckým hodnostiam získaným v Slovenskej republike. Tieto podklady teda SKVH potrebuje k žiadosti o nostrifikáciu.