Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Upozornenie Generálnej prokuratúry v súvislosti s procesom registrácie organizácií SAV ako verejných výskumných inštitúcií

Upozornenie Generálnej prokuratúry v súvislosti s procesom registrácie organizácií SAV ako verejných výskumných inštitúcií

11.09.2018
Upozornenie Generálnej prokuratúry v súvislosti s procesom registrácie organizácií SAV ako verejných výskumných inštitúcií
      Ako sme uviedli, v upozornení Generálnej prokuratúry SR, ktoré bolo doručené 7. septembra 2018, sa konštatuje, že: „Ministerstvo preto doposiaľ neuskutočnilo zápis navrhovaných údajov do registra a to z dôvodu nedodržania zákonom stanovených postupov a termínov zo strany zriaďovateľa.“ (t.j. SAV). Jednoznačne to potvrdzuje pozíciu rezortu školstva, že nemohlo konať inak. Ministerstvo školstva je viazané zákonom.
     Z upozornenia Generálnej prokuratúry zdôrazňujeme, že: „...a podľa § 28 ods. 2 písm. g) zákona o prokuratúre navrhujem:
     § 41 ods. 12 veta štvrtá zákona o VVI:
„Ak navrhovateľ v určenej lehote neodstráni nedostatky návrhu na zápis do registra alebo jeho príloh podľa rozhodnutia ministerstva školstva o prerušení konania, ministerstvo školstva konanie zastaví.“