Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta

11.12.2012 - [platnost]
Dekan PF UPJŠ v Košiciach vypisuje výberové konanie na miesto profesora v odbore 4.2.9 Fyziológia rastlín.

Podmienky: www.science.upjs.sk