Úlohy z finančnej a štatistickej gramotnosti budú súčasťou databázy pre školy a NÚCEM

27.11.2013
     Učitelia, ktorí budú tvoriť testové úlohy z finančnej a štatistickej gramotnosti pre žiakov druhého stupňa základnej školy, dostávajú v týchto dňoch do rúk inšpiratívne materiály – nové zbierky úloh z týchto oblastí. Zbierka zo štatistickej gramotnosti obsahuje 18 a zbierka z finančnej gramotnosti  22  testových úloh. 
      Obe zbierky vznikli vďaka národnému projektu „Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania“, na ktorý od marca tohto roka nadväzuje národný projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“. NÚCEM oba národné projekty realizuje a v rámci nich školí učiteľov v tvorbe úloh a testov (testovacích nástrojov).
     „Zbierku úloh z finančnej gramotnosti majú už v rukách pedagógovia, ktorí absolvovali odborné vzdelávanie k tvorbe úloh a testov 22. novembra v Bratislave. Zbierka úloh zo  štatistickej gramotnosti čaká na učiteľov na školení tento piatok 29. novembra. Celkovo sa na odbornom vzdelávaní zúčastňuje prvá skupina spolu 30 učiteľov,“ informovala riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romana Kanovská. Úlohy a testy z finančnej a štatistickej gramotnosti budú súčasťou veľkej databázy (spolu 30-tisíc úloh a 150 testov) ako jeden z výsledkov národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“.
     Úlohy zaradené do zbierok vychádzajú zo situácií (problémov), s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v bežnom živote. Zbierka úloh z finančnej gramotnosti sa zameriava napríklad na problematiku hospodárenia s peniazmi v rodine, na zistenie nákladov na rodinnú dovolenku, ale aj na porovnanie výhodnosti  bankových služieb. Pri štatistickej gramotnosti sú príklady zamerané aj na orientáciu žiakov v grafoch a tabuľkách, ako aj pochopenie graficky zobrazených výsledkov prieskumu verejnej mienky či spokojnosti zákazníkov s tovarom v reklamných letákoch. „Takýto typ úloh doteraz žiaci väčšinou riešili iba v monitorovacích medzinárodných štúdiách, napríklad v štúdii OECD PISA,“ informovala odborná pracovníčka NÚCEM-u Katarína Lučeničová, ktorá bola jednou z prednášajúcich počas minulotýždňového odborného vzdelávania. Na školení  k finančnej gramotnosti sa učitelia okrem iného dozvedeli, že žiaci majú problém s odpoveďami na úlohy o sporení či hypotéke, naopak úspešnejší sú pri témach - európska mena euro, platobné karty a moderné platobné nástroje.
     NÚCEM vydaním zbierok úloh reaguje na moderný trend vo svete, aby si žiaci zlepšovali vedomosti nielen vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, ale aj v kľúčových kompetenciách. Medzi ne patrí štatistická a finančná gramotnosť ako schopnosti a zručnosti, ktoré umožňujú jednotlivcovi úspešne sa začleniť do sociálneho a pracovného života, respektíve riešiť nepredvídateľné problémy a vyrovnať sa s rýchlymi zmenami v pracovnom, spoločenskom a osobnom živote. Vzdelávanie vo finančnej a štatistickej gramotnosti je zároveň v súlade s politikou rezortu školstva, vlády SR a odporúčaniami OECD  svojim členským krajinám.
 
Mária Grebeňová-Laczová                                       
manažérka publicity
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku