» Aktuality » Učitelia diskutovali o európskej dimenzii vo vzdelávaní na slovenských školách

Učitelia diskutovali o európskej dimenzii vo vzdelávaní na slovenských školách

02.11.2015
Učitelia diskutovali o európskej dimenzii vo vzdelávaní na slovenských školách
     Pedagógovia zo základných a stredných škôl aktívne diskutovali a vymieňali si svoje skúsenosti na tému „Európska dimenzia vo vzdelávaní v rámci Slovenskej republiky“. Seminár organizoval Štátny pedagogický ústav a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku 23. októbra 2015.
     V panelovej diskusii zazneli názory v dvoch hlavných témach a to Európska dimenzia vo vzdelávaní v rámci SR – aktuálny stav a ako začleniť vzdelávanie o EÚ do výučby. Vedúci zastúpenia Európskej komisiena Slovensku Dušan Chrenek hovoril o situácii v Európskej únii. Zameral sa hlavne na to, že podpora Európskej dimenzie vo vzdelávaní by mohla zvýšiť aj účasť Slovákov vo voľbách do Európskeho parlamentu. Zároveň podporil aktivity Štátneho pedagogického ústavu v tejto oblasti a učiteľov a učiteliek združených v organizácii TEUS, n. o.
     Zástupcovia Štátneho pedagogického ústavu sa zamerali na problematiku vzdelávania a prezentáciu aktivít, ktoré by mali školám umožniť vytvoriť väčší priestor na tému Európskej únie. Túto problematiku by mal riešiť aj pripravovaný národný projekt. „Projekt bude vytvárať možnosti pre otvorenú a inkluzívnu školu s osobitným zameraním na rozvoj konkrétnych sociálnych a občianskych kompetencií. Takáto systémová zmena sivyžaduje obrovskú zainteresovanosť všetkých skupín, podieľajúcich sa na realizácii vzdelávacej politiky. Práve takýto seminár je výborný priestor na získanie podnetov, reakcií a zakomponovanie poznámok medzi aktivity projektu.” uviedla Darina De Jaegher (ŠPÚ).
     Priestor dostali aj učitelia, ktorí predstavili požiadavky donedávna neformálnej platformy „Učitelia a učiteľky pre Európu“ (TEUS, n. o.). Ako hlavné problémy označili malú časovú dotáciu pre predmety dejepis a občianska náuka a to, že predmety ako občianska náuka či dejepis učia učitelia bez odbornej kvalifikácie na uvedené predmety. Zároveň vyslovili požiadavku, aby boli pre školy zabezpečené rôzne učebné materiály na tému EÚ prispôsobené veku žiakov.
     Seminár, ale hlavne diskusia k uvedeným témam priniesli potrebné informácie, podnety, spätnú väzbu a prísľuby riešení do budúcna. Podujatie pre učiteľov a učiteľky úspešne prispelo k diskusii o kvalite všeobecného vzdelávania, aj k jeho zlepšeniu v kontexte rozvoja európskej edukačnej politiky a európskeho povedomia.