» Aktuality » Testy zo spoločenskovedných predmetov umožnia overiť vedomosti veľkého počtu žiakov

Testy zo spoločenskovedných predmetov umožnia overiť vedomosti veľkého počtu žiakov

11.02.2014
Testy zo spoločenskovedných predmetov umožnia overiť vedomosti veľkého počtu žiakov
     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pripravil vo februári a marci ďalšiu sériu školení k tvorbe úloh a testov (testovacích nástrojov) pre národný projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“. Odborné vzdelávanie je určené pre učiteľov spoločenskovedných predmetov, informatiky a cudzích jazykov a uskutoční sa v Ivanke pri Dunaji, Ružomberku a v Prešove. Národný projekt je aj v roku 2014 platformou na zvyšovanie kvalifikácie tvorivých pedagógov zo základných a stredných škôl.
     Spoločenskovedné predmety (občianska náuka, dejepis a geografia) poskytujú žiakom druhého stupňa základných škôl a stredoškolákom základné právne, ekonomické, kultúrno-historické poznatky, znalosti o planéte Zem, o väzbách človeka a spoločnosti na prírodné podmienky. „Doteraz vznikali úlohy z týchto predmetov predovšetkým pre potreby maturitných skúšok a učitelia si individuálne  vytvárali test z týchto predmetov. Projekt školám ponúkne testové úlohy v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Nové úlohy a testy z občianskej náuky, dejepisu a geografie umožnia školám overovať vedomosti žiakov na úrovni jednotlivých ročníkov základných a stredných škôl,“ povedala riaditeľka NÚCEM-u Romana Kanovská. Šéfka NÚCEM-u dodala, že práve v spoločenskovedných predmetoch môže žiak preukázať, ako ovláda napríklad čítanie s porozumením a orientuje sa v právnej a sociálnej problematike či v ekonomických pojmoch.
     NÚCEM bude v tomto období  vzdelávať aj budúcich autorov úloh a testov z ruského jazyka. Pre mládež na Slovensku je ruština v poradí tretím najobľúbenejším cudzím maturitným jazykom, na prvom mieste je bezkonkurenčne angličtina a na druhom mieste je nemčina. Tradične majú záujem o tento najrozšírenejší slovanský jazyk maturanti zo škôl z Prešovského a Košického samosprávneho kraja. V rámci národného projektu pokračuje vzdelávanie učiteľov v tvorbe testovacích nástrojov aj pre nemčinu a angličtinu.
     Noví odborne vyškolení autori úloh a testov,  ktorí podpíšu pracovnú zmluvu s NÚCEM-om a preukážu svoje schopnosti počas skúšobnej lehoty, sa pridajú ku kolektívu približne 350 učiteľov, ktorí tvoria testovacie nástroje pre národný projekt. Jedným z jeho dôležitých cieľov je vytvorenie pôvodných 30 tisíc úloh a 150 testov zo všeobecnovzdelávacích predmetov.
 
Mária Grebeňová-Laczová
manažérka publicity národného projektu