» Aktuality » Tablety – úspešná pomôcka v službách vzdelávania

Tablety – úspešná pomôcka v službách vzdelávania

24.02.2015
Tablety – úspešná pomôcka v službách vzdelávania
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dodalo na školy 20 000 tabletov a zriadilo 1 209 tabletových učební. Projekt pod názvom Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálne školstva, alebo skrátene aj Digi škola, pomáha vo vzdelávaní nielen zdravým žiakom, ale i tým so špeciálnymi potrebami.
     Projekt tabletových učební spustilo ministerstvo v septembri 2014 na 697 základných a 332 stredných školách Slovenska (mimo Bratislavského kraja) a od samého začiatku predstavuje prínos vo vyučovaní. Z celkového počtu 1 029 tabletových učební sa 67 z nich používa v školách, ktoré integrujú deti so špeciálnymi potrebami.
     Zvýšená motivácia žiakov, individuálny zber informácií, práca s digitálnym obsahom, flexibilita i kreativita sú len jedny z mála výhod, ktoré práca s touto technológiou na vyučovacích hodinách prináša. Zvýšenie zavedenia informačných technológií do škôl oceňujú učitelia pri práci so zdravými deťmi, no ešte viac tí, ktorí pracujú so žiakmi so špeciálnymi potrebami.
     Jednou z učiteliek, ktoré tablety využívajú pri práci s deťmi so špeciálnymi potrebami, je aj Zuzana Holkovičová zo ZŠ s MŠ Andreja Kubinu 34, Trnava. Škola s 366 žiakmi integruje v rámci svojej pôsobnosti deti so zdravotným hendikepom, ale i deti so špeciálnymi potrebami, a to nielen formou samostatných tried, ale i formou ich začleňovania do kolektívu zdravých detí. Ako jedna z prvých sa iniciatívne zapojila do projektu Digi škola a získala tak tabletovú učebňu pre svoju školu.
     „Tablety značne zefektívňujú náš vzdelávací proces a žiakom pomáhajú kompenzovať nedostatočnú pozornosť či slabšiu orientáciu v textoch. Tým, že každý žiak má na hodine svoj tablet, ľahšie dosiahnem interaktivitu a pozornosť, no umožní im takto najmä rozvíjanie kognitívnych schopností či lepšie absorbovanie preberaného učiva. Na každú hodinu si viem bezplatne stiahnuť potrebnú aplikáciu a aktívne ju využiť pri práci so žiakmi,“ hodnotí prínosy tabletov učiteľka Zuzana.
     K základným podmienkam pre efektívne vzdelávanie žiakov so zdravotným či iným postihnutím patria priestorové, materiálne a personálne podmienky. „V praxi to znamená, že týchto žiakov vzdelávajú pedagogickí zamestnanci s kvalifikáciou špeciálnej pedagogiky s využitím kompenzačných a špeciálnych učebných pomôcok. Nezastupiteľnú úlohu pri tom majú aj informačno-komunikačné technológie,“ približuje vzdelávací proces Mária Tekelová, riaditeľka odboru špeciálnych škôl, špeciálnych výchovných zariadení a poradenských zariadení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     „Výrazne znížená schopnosť socializácie žiakov pri činnostiach spojených so vzdelávaním si vyžaduje vymedzený priestor iba na prácu jedného žiaka, vyučovanie sa uskutočňuje v tematických úsekoch. Pedagógovia používajú učebnice podľa druhu a stupňa zdravotného postihnutia žiaka, ako aj svojpomocne zhotovované učebné pomôcky,“ dodáva Tekelová.
     Počiatočné obavy učiteľov z využívania tabletov na hodinách prekonali školenia realizované v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom ešte v roku 2014. Nadstavbu a prínos vo vyučovaní predstavuje i riešenie Samsung School, ktoré sa aktuálne do tabletových učební zavádza. To umožňuje výučbu s tabletmi plne riadenú a kontrolovanú učiteľom, možnosť sprístupniť individuálny obsah, zdieľanie obrazovky tabletu s interaktívnou tabuľou a mnohé iné výhody. Prvé školenia pod názvom „Manažment tabletovej učebne“ sa uskutočnia už 27. februára a pokračovať budú až do júna 2015.