» Regionálne školstvo » Dokumenty a predpisy » Súhrnné informácie pre školy a školské zariadenia k povinnostiam podľa zákona o e-Governmente

Súhrnné informácie pre školy a školské zariadenia k povinnostiam podľa zákona o e-Governmente


Všetky potrebné informácie ohľadom povinností školy a školského zariadenia podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) môžete nájsť na stránke Ústredného portálu verejnej správy – www.slovensko.sk.