» Rýchly prístup » Informácie pre rodičov a žiakov » Najčastejšie otázky » Štúdium v zahraničí

Štúdium v zahraničí

Za akých podmienok žiak plní povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky?
- Obec v súlade s ustanovením § 6, odsek 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia.
     V zmysle ustanovenia § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
     Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt alebo zákonný zástupca môže vybrať pre svoje dieťa aj inú základnú školu (kmeňová škola).
     Na základe povolenia riaditeľa školy môže žiak absolvovať osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky - v škole mimo územia SR. Podrobnosti o vzdelávaní žiaka podľa § 23 písm. b) „mimo územia SR" stanovuje § 25 citovaného zákona.
     V prípade plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR žiak vykonáva skúšky v kmeňovej škole spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka a deviateho ročníka základnej školy. Termín skúšky dohodne s riaditeľom školy zákonný zástupca žiaka do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať.


Aké sú možnosti štúdia slovenských občanov v zahraničí ?
- Žiadateľom odporúčame obrátiť sa na Slovenskú akademickú a informačnú agentúru (www.saia.sk), kde je možné získať informácie o možnostiach študentov slovenských vysokých škôl na  časť vysokoškolského štúdia v rôznych krajinách sveta v súlade s medzinárodnými dohodami a programami. Ide o informácie týkajúce sa jednotlivých krajín, formy vysokoškolského štúdia (1., 2. alebo 3. stupeň), podmienky získania štipendia, termíny podávania prihlášok a pod. 


Aké sú možnosti finančného príspevku na štúdium v zahraničí  zo strany MŠVVaŠ SR?  
- Keďže v rozpočte MŠVVaŠ SR nie sú vyčlenené finančné prostriedky na financovanie štúdia v zahraničí pre záujemcov na celé vysokoškolské štúdium, odporúčame obrátiť sa na Fond na podporu vzdelávania (www.fnpv.sk), kde sú k dispozícii informácie, za akých podmienok je možné získať na štúdium pôžičku.