» Rýchly prístup » Informácie pre rodičov a žiakov » Najčastejšie otázky » Štúdium cudzincov v SR

Štúdium cudzincov v SR

Aké sú možnosti štúdia zahraničných študentov na vysokých školách v SR?
- Zahraničným záujemcom podľa krajiny odporúčame navštíviť internetový portál www.studyin.sk, kde získajú potrebné informácie pre štúdium v SR, zoznamy škôl ako aj  študijných odborov, ktoré je možné študovať aj v cudzom jazyku, podmienky prijatia a pod.


Ako postupovať pri získaní štipendia vlády SR pre študentov  z rozvojových krajín?
- Štipendiá vlády SR sú udeľované Slovenskou republikou v rámci poskytovanej rozvojovej pomoci jednotlivým krajinám. Uchádzači o štipendium vlády SR predkladajú žiadosť s požadovanými dokladmi (formulár žiadosti je dostupný na všetkých zastupiteľských úradoch SR alebo na našej webovej stránke www.minedu.sk).
     Všetci uchádzači musia tiež predložiť nomináciu ministerstva zahraničných vecí vysielajúcej krajiny. Žiadosti s príslušnými dokladmi postupujú prostredníctvom zastupiteľského úradu SR na Ministerstvo zahraničných vecí SR. Podmienky poskytovania štipendií vlády SR a všetky potrebné informácie sú dostupné aj v elektronickej podobe na adrese www.minedu.sk.


Aký je postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie štipendia vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí na vysokoškolské štúdium v Slovenskej republike?
- Každý žiadateľ o poskytnutie štipendia vlády SR vyplňuje oficiálne tlačivo „Žiadosť o poskytnutie štipendia vlády Slovenskej republiky", ktoré si môže vyžiadať na odbore akademických mobilít a krajanov sekcie medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR alebo v úrade krajanskej organizácie v krajine trvalého pobytu. Žiadosť je taktiež prístupná na internetovej stránke MŠVVaŠ SR www.minedu.sk v časti medzinárodná spolupráca.
     Vyplnenú žiadosť s požadovanými prílohami uvedenými na jej zadnej strane odovzdá žiadateľ krajanskej organizácii, ktorá ju v stanovenom termíne doručí diplomatickou cestou na Ministerstvo zahraničných vecí SR. Každý žiadateľ potrebuje oficiálnu nomináciu krajanskej organizácie, inak žiadosť nebude zaradená do výberového konania. Individuálne podaná žiadosť, ako aj žiadosť doručená po termíne, nebude akceptovaná a bude žiadateľovi vrátená späť.
     Počty štipendijných miest pre daný akademický rok ako aj rozpis študijných odborov schválených pre žiadateľov z radov Slovákov žijúcich v zahraničí sú dostupné v elektronickej podobe na www.minedu.sk. Výsledky výberového konania sa oznamujú krajanskej organizácii, ktorá zaslala nominácie svojich kandidátov a taktiež sú zverejnené na internetovej stránke MŠVVaŠ SR www.minedu.sk.