» Aktuality » Strojárstvo stále patrí medzi žiadané odbory trhu práce

Strojárstvo stále patrí medzi žiadané odbory trhu práce

10.01.2014
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce uviesť na pravú mieru nesprávne medializovanú informáciu o odboroch stredných škôl, ktoré na jednej strane produkujú prebytočných absolventov a na strane druhej odbory s nedostatkom absolventov pre potreby trhu práce.
      Niektoré médiá totiž priniesli zovšeobecnenú informáciu o tom, že  „medzi odbory, ktorých absolventi sú prebytoční, patria aj odbory v oblasti strojárstva“.
      Rezort školstva však uviedol iba študijný odbor strojárstvo, ktorého absolvent získava vyššie odborné vzdelanie a študijný odbor strojárstvo – podnikanie a služby, ktorý je určený pre absolventov učebných odborov a jeho absolvent dosiahne úplné stredné odborné vzdelanie.
     Naopak sústava odborov vzdelávania obsahuje ďalších 38 strojárskych učebných a študijných odborov, ktorých absolventov zamestnávatelia požadujú, pričom medzi odbory s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce boli zaradené štyri z nich, a to nástrojár, obrábač kovov, klampiar a lakovník.
     Bližšia charakteristika jednotlivých odborov vzdelávania zaradených medzi odbory s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, resp. medzi odbory nad rozsah potrieb trhu práce je zverejnená na stránke: » Regionálne školstvo» Výchova a vzdelávanie v stredných školách» Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce.