» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2010 » Stredoškoláci majú už len tri dni na výber maturitných predmetov

Stredoškoláci majú už len tri dni na výber maturitných predmetov

28.09.2010

     Do 30. septembra 2010 si musia študenti posledných ročníkov stredných škôl podať prihlášku na maturitnú skúšku. Triednemu učiteľovi oznámia, z ktorých predmetov budú maturovať a zároveň si pri povinnom cudzom jazyku zvolia úroveň náročnosti. Na prípadné zmeny vo výbere predmetov, ale aj úrovne majú študenti ešte dva týždne, a to do 15. októbra. Vo  výnimočných prípadoch (dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav) môže riaditeľ školy povoliť iný termín.
     Gymnazisti budú povinne maturovať z vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka.  K nim pribudne voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov a ďalší voliteľný predmet. Žiaci gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským si namiesto druhého voliteľného predmetu vyberajú slovenský jazyk a slovenskú literatúru, gymnazisti s vyučovacím jazykom ukrajinským slovenský jazyk a literatúru.
     Ostatní stredoškoláci budú skladať skúšku dospelosti z vyučovacieho jazyka, cudzieho jazyka a teoretickej a praktickej časti odbornej zložky. Pre študentov maďarskej národnosti pribudne k týmto predmetom aj slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinskej národnosti slovenský jazyk a literatúra.
     Maturitná skúška sa skladá z externej internej časti. Externú časť maturitnej skúšky tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.
     Internú časť maturitnej skúšky tvorí ústna a písomná forma (vyučovací a cudzí jazyk). V druhom prípade  ide o slohovú prácu na jednu z centrálne zadávaných tém. Maturanti ju píšu v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky.
     Výsledky klasifikácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky oznámi riaditeľ školy žiakovi najneskôr desať dní pred termínom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Bratislava 28. september 2010