» Rýchly prístup » Informácie pre rodičov a žiakov » Najčastejšie otázky » Stredné školy

Stredné školy

Na koho sa mám obrátiť, keď nie som spokojný s úrovňou vzdelávania na ZŠ/SŠ, keď napriek mojej žiadosti škola komisionálne nepreskúšala moje dieťa, keď mám pochybnosti o konaní riaditeľa školy vo veci ukončenia štúdia žiaka alebo som presvedčený o neobjektívnosti hodnotenia môjho dieťaťa v škole?
-  Výchovnovzdelávací proces na stredných a základných školách rieši Štátna školská inšpekcia, územne príslušné inšpekčné centrum v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Na základe tejto skutočnosti je MŠVVaŠ SR povinné podľa § 9 zákona  č. 9/2010 Z.  z. o sťažnostiach vec postúpiť na priame vybavenie tomuto orgánu štátnej správy.


Prečo naša škola obdržala dodávku učebníc od iného distribútora, musíme za tieto učebnice platiť?
- Firma Xepap, spol. s r.o. so sídlom vo Zvolene, je od februára 2011 oficiálnym distribútorom učebníc pre školy. Xepap zabezpečuje distribúciu učebníc hradených MŠVVaŠ SR školám na základe záväznej objednávky cez edičný portál. Predchádzajúci distribútor učebníc, firma ADREM, už nezabezpečuje bezplatnú distribúciu učebníc do škôl. Všetky potrebné informácie o objednávaní učebníc, distribútorovi a učebnicovej politike MŠVVaŠ SR nájdete na Edičnom portáli rezortu školstva.

Ktoré náboženské spoločnosti majú v súčasnosti právo na vyučovanie náboženskej výchovy na školách?
- V zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyučovanie náboženskej výchovy alebo náboženstva zabezpečujú registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré súčasne podpísali buď Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní č. 394/2004 Z. z. alebo Dohodu medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní č. 395/2004 Z. z.