» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva otvorí priestor pre kvalitnejšie uplatnenie sa na trhu práce

Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva otvorí priestor pre kvalitnejšie uplatnenie sa na trhu práce

25.04.2007

     Vláda SR schválila na svojom dnešnom rokovaní Stratégiu celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva. Materiál vychádza z požiadaviek EÚ, aby sa účasť dospelej populácie na celoživotnom vzdelávaní zvýšila do roku 2010 na 12,5% (priemer EÚ v súčasnosti predstavuje 10,8%,  na Slovensku je to však len 5% občanov).
     Nový systém celoživotného vzdelávania a poradenstva by mal občanom uľahčiť prístup k nadobúdaniu nových kvalifikácií prostredníctvom kvalitného vzdelávania. Prispeje  aj k vytváraniu funkčných partnerstiev na regionálnej úrovni. Umožní vznik vzdelávacích programov zodpovedajúcich požiadavkám znalostnej ekonomiky, čím  zároveň prispeje k prevencii nezamestnanosti v regiónoch.
     Stratégia zastrešuje všetky systémy vzdelávania - od formálneho (vedie k nadobudnutiu kvalifikácie), cez neformálne vzdelávanie (kurzy a školenia) až po informálne učenie sa (je súčasťou nášho každodenného života a nemusí byť uvedomované). Rovnako  zahŕňa aj všetky stupne vzdelávania – predškolské, vzdelávanie na základnej, strednej, vysokej škole a ďalšie  vzdelávanie.
    Účinným nástrojom voľného prístupu občanov, zamestnávateľov, verejnej správy a inštitúcií k vzdelávaniu bude informačný systém. Ten bude obsahovať databázu vzdelávacích ustanovizní, lektorov a akreditovaných vzdelávacích programov. Jeho súčasťou bude taktiež zoznam subjektov, ktoré budú overovať výsledky neformálneho vzdelávania pre získanie kvalifikácie. Tento proces sa bude uskutočňovať dvoma cestami – na základe získania potrebného počtu kreditov absolvovaním akreditovaných vzdelávacích aktivít a  uznávaním výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa osobám z praxe prostredníctvom tzv. národnej autority. Pôjde o právnickú osobu s celoštátnou pôsobnosťou, pričom jej kompetencie budú vymedzené v zákone o celoživotnom vzdelávaní. Národná autorita bude plniť aj úlohy v oblasti riadenia, organizácie, zabezpečovania, vykonávania a kontroly kvality celoživotného vzdelávania.
     Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva bude implementovaná do zákona o celoživotnom vzdelávaní, ktorý vypracuje rezort školstva na jeseň tohto roka.

Bratislava 25. apríla 2007