Štipendiami lákame absolventov z najprestížnejších univerzít

25.02.2014
      Rezort školstva chce obnoviť grantový program na podporu slovenských študentov najlepších univerzít z celého sveta, ktorí by sa zaviazali po úspešnom ukončení štúdia nastúpiť do štátnej správy. Program nadväzuje na poskytovanie Štipendia M. R. Štefánika v rokoch 2006 – 2008 a v roku 2011. Ministerstvo materiál predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie.
     Ministerstvo školstva bude nový grantový program s navrhovaným rozpočtom 100 000 eur na rok zabezpečovať po administratívnej a organizačnej stránke, pričom štipendistov budú môcť získať všetky ústredné orgány štátnej správy. Tie oznámia ministerstvu školstva vždy na začiatku roka svoj záujem zamestnať štipendistov na definovanú pracovnú pozíciu. Následne rezort školstva zverejní výzvu na podávanie žiadostí o štipendium spolu s informáciami o ponúkaných pozíciách a výberových podmienkach. Uchádzači by mali študovať na univerzitách do 200. miesta v rebríčku hodnotenia Shanghai Academic Ranking of World Universities a v rebríčku inštitúcií Project RePEc. V dvoch kolách potom výberová komisia vyberie úspešných žiadateľov, s ktorými sa podpíšu zmluvy o udelení štipendia a o spolupráci.
     Štipendium z grantovej schémy pokryje všetky opodstatnené náklady spojené so štúdiom, vrátane školného, nákladov na živobytie počas maximálne dvoch akademických rokov štúdia, ako aj náklady na cestu do a z miesta štúdia, cestovné poistenie a pod. Rezort školstva spolu s ministerstvom financií pri správe štipendia zabezpečí, aby štipendisti mali k dispozícii dostatočné prostriedky na cestu a náklady na živobytie aspoň mesiac pred začiatkom štúdia. Pri určení výšky štipendia na životné náklady sa bude vychádzať zo štipendia poskytovanom v Národnom štipendijnom programe. Konkrétne podmienky upraví ministerstvo školstva vo výzve a v zmluve o poskytnutí štipendia.
     Po ukončení štúdia nastúpi štipendista na dohodnutú pracovnú pozíciu na ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy, s ktorým podpísal zmluvu. V prípade, ak na toto miesto nebude môcť nastúpiť, môžu ho na rozdiel od minulosti zamestnať ostatné ministerstvá či iné ústredné orgány štátnej správy.
     Ak štipendista z vlastného zavinenia odpracuje vo verejnej správe menej ako 3 roky alebo nezíska vysokoškolské vzdelanie, na ktoré mal poskytnuté štipendium, bude povinný vrátiť finančné prostriedky v sume poskytnutého štipendia, pričom nesplatená časť sa bude úročiť vo výške úrokovej sadzby, ktorou poskytuje študentom pôžičky Fond na podporu vzdelávania. Lehota splatnosti bude určená v zmluve. Štipendium sa tak v rámci grantovej schémy poskytuje vlastne ako pôžička, ktorá je za stanovených podmienok bezúročná a s odkladom splácania. Okrem toho, za každý mesiac, ktorý štipendista po skončení štúdia odpracuje na dohodnutej pozícií, mu bude odpustená 1/36 istiny.
    Po schválení grantového programu by prvá výzva na podávanie žiadostí o štipendium mohla byť vypísaná ešte v priebehu tohto roka.
     V rokoch 2006 – 2008 bolo v rámci Štipendia M. R. Štefánika podporených 24 študentov takých vysokých škôl, ako sú London School of Economics, Harvard a Stanford Law School či Columbia University v USA. V roku 2011 získali toto štipendium 3 uchádzači.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku