» Medzinárodná spolupráca » Štipendiá a programy » Štipendiá vlády SR pre zahraničných študentov

Štipendiá vlády SR pre zahraničných študentov


Poskytovanie vládnychštipendií SR je dlhodobou súčasťou rozvojovej pomoci SR, ktorá je programovou a projektovou aktivitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  v rámci medzinárodného spoločenstva. 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 50/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia. Na zabezpečenie koordinácie postupov jednotlivých poskytovateľov rozvojovej pomoci SR bola vládou SR prijatá Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2014 - 2018 a Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2017, ktorým bolo uložené Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v bode B.1. uznesenia vlády SR č. 83/2017zabezpečiť realizáciu zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce, ktorá je poskytovaná formou udeľovania vládnych štipendií SR.
Súčasťou poskytovania vládnychštipendií SR v rámci podmienok stanovených OECD pre uskutočňovanie ODA sú aj štipendiá pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Udeľovanie týchto štipendií sa stalo súčasťou štátnej politiky podpory Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá sa tvorila postupne, a to prijatím zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vznikom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako aj prijatím Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016-2020 schválenej uznesením vlády SR č. 571/2015 zo dňa 21.10.2015.

 

Termín na odoslanie elektronickej žiadosti o štipendium vlády SR pre akademický rok 2017/2018 prostredníctvom portálu www.vladnestipendia.sk (portál bude aktívny od 29. marca 2017) je do 30. mája 2017.

Neúspešní uchádzači o štipendium vlády SR z radov Slovákov žijúcich v zahraničí sa musia so svojimi žiadosťami vo veci vládnych štipendií obracať výlučne na krajanské organizácie, ktoré majú oprávnenie tieto žiadosti posudzovať.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude odstupovať celú zaslanú korešpondenciu na krajanské organizácie pôsobiace v jednotlivých krajinách.   

 

 

#