» Aktuality » Stav vysokého školstva očami čísiel

Stav vysokého školstva očami čísiel

03.12.2012
     V akademickom roku 2011/2012 poskytovalo vysokoškolské vzdelávanie v SR 20 verejných, 12 súkromných a 3 štátne (v pôsobnosti iných rezortov) vysoké školy. Celkovo študovalo k 31. 10. 2011 na verejných a súkromných vysokých školách v dennej i externej forme vo všetkých troch stupňoch štúdia 212 030 študentov.
     Kým v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenali verejné vysoké školy pokles o 6 665 študentov, na súkromných vysokých školách počet študentov medziročne vzrástol, a to o 1 656.  Tieto údaje prináša Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2011, ktorá sa každoročné predkladá ako informatívny materiál na rokovanie vlády SR a s ktorou sa v ostatných dňoch už oboznámili aj poslanci školského parlamentného výboru.
     Ako ďalej vyplýva zo Správy, pokles študentov na verejných vysokých školách nastal aj v doktorandskom štúdiu, konkrétne o 232, na súkromných sa zvýšil o 213 študentov. Rovnako sa zvýšil aj počet cudzincov študujúcich v Slovenskej republike, ktorý medziročne vzrástol o 365. V roku 2011 tak študovalo na slovenských vysokých školách (verejných a súkromných) 9 239 občanov iných štátov, čo tvorilo 4,4 % z celkového počtu študentov.
     Z pohľadu klasifikácie odborov najviac - až 58,6 % zo všetkých študentov navštevovalo študijné programy z oblasti spoločenských vied, náuk a služieb. V prvých dvoch stupňoch vysokoškolského štúdia išlo o študentov ekonomických vied (31,5 %), v prípade súkromných škôl to boli študenti pedagogických vied – sociálna práca. Rovnako vykazovala skupina odborov spoločenské vedy, náuky a služby aj najväčší počet absolventov. Z celkového počtu absolventov 70 061 v nej ukončilo štúdium 63,7 % (absolventi ekonomických vied 33,2 %, pedagogických vied 24 %). V prípade doktorandského štúdia tvorili absolventi 2,3 % z celkového počtu.
     Podľa údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR bolo v evidencii k septembru 2011 z verejných a súkromných vysokých škôl 6 465 uchádzačov o zamestnanie, až 98 % z nich však v nej zotrvalo nanajvýš šesť mesiacov. Najviac 61,5 % nezamestnaných absolventov získalo diplom v spoločenských vedách, náukách a službách a 19,3 % nezamestnaných absolventov skončilo technické vedy a náuky. Priemerný plat absolventov druhého stupňa štúdia, ktorí ukončili štúdium v akademickom roku 2009/2010 dennej formy štúdia (vrátane štátnych vysokých škôl), bol v roku 2011 podľa údajov Sociálnej poisťovne 814 €.
     Na verejných vysokých školách pracovalo v roku 2011 viac ako 21 500 zamestnancov. Vysokoškolskí učitelia tvorili z tohto počtu 46,3 %, výskumní pracovníci 7,2 % a ostatní zamestnanci (administratíva, prevádzka a pod.) 46,5 %. Priemerný plat učiteľa verejnej vysokej školy bol 1 156 eur (profesori 1 699 eur, docenti 1 334 eur).
     V roku 2011 prezident SR vymenoval na základe návrhov verejných vysokých škôl a súkromnej vysokej školy 153 profesorov. Ich priemerný vek bol 53,7 rokov. Najviac profesorov bolo vymenovaných v študijnom odbore sociálna práca (12), nasledoval študijný odbor  ošetrovateľstvo (9). Najstarší vysokoškolský učiteľ vo funkcií profesora mal vek 86 rokov, najmladší 32 rokov.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra