» Aktuality » Štátny tajomník Peter Krajňák sprevádzal eurokomisárku Věru Jourovú počas jej pracovnej návštevy na Slovensku

Štátny tajomník Peter Krajňák sprevádzal eurokomisárku Věru Jourovú počas jej pracovnej návštevy na Slovensku

04.03.2019
Štátny tajomník Peter Krajňák sprevádzal eurokomisárku Věru Jourovú počas jej pracovnej návštevy na Slovensku
     Na prelome februára a marca uskutočnila dvojdňovú pracovnú cestu na Slovensko eurokomisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová, počas ktorej sa zamerala na východné Slovensko. Cieľom návštevy bolo reflektovať na pokrok v riešení praktík diskriminácie rómskych detí vo vzdelávaní a diskutovať aj v širšom kontexte témy inkluzívneho vzdelávania.
     Dňa 28. februára navštívila obec Krompachy, kde na pôde špeciálnej základnej škole sa stretla so žiakmi školy a následne konzultovala s vedením školyv a primátorkou mesta za účasti zástupcov ministerstva školstva, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, vedúceho zastúpenia európskej komisie na Slovensku a zástupcov miestnych komunitných centier, sociálneho podniku a mimovládnych organizácii.
     Eurokomisárka sa zaujímala a o možnostiach uplatnenia žiakov na trhu prácu a ich zaradenia do života spoločnosti. V podobnom zložení absolvovala návštevu v ZŠ Chminianske Jakubovany, ktorá bola pred šiestimi rokmi vybudovaná ako modulová po niekoľkých desaťročiach pôsobenia len špeciálnej školy v obci. 
     Návšteva školy sa uskutočnila vo veľmi dobrej motivačnej atmosfére, kde žiaci, ako aj učitelia školy preukázali v pripravenom programe a tiež na vyučovacích hodinách svoju kreativitu a využívanie rôznych interaktívnych metód práce.
     Vedenie školy predstavilo školu so zameraním učenia sa pre život, to znamená, aby absolventi školy sa mohli, čo najlepšie zapojiť na trh práce, vrátane prípravy na zvládnutie práce s digitalizovanými technológiami. Eurokomisárka vysoko ocenila prístupy práce školy s rómskymi žiakmi na tejto škole..
     V popoludňajších hodinách v Košiciach eurokomisárka Jourová absolvovala rokovanie za okrúhlym stolom za účasti štátneho tajomníka Petra Krajňáka za MŠVVŠ SR, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ábela Ravasza, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislava Miku, zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, výkonného podpredsedu ZMOS-u Jozefa Turčányho, niektorých primátorov a starostov a zástupcov mimovládneho sektoru.
      Pri okrúhlom stole sa diskutovalo o politických opatreniach ovplyvňujúcich sociálne začleňovanie sociálne znevýhodnených rómskych detí, opatrenia na riešenie diskriminácie rómskych detí vo vzdelávaní, praktiky školskej a triednej segregácii, účasť Rómov na špeciálnom vzdelávaní,  účasť Rómov na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve, zamestnateľnosť rómskej mládeže.
     Štátny tajomník Peter Krajňák predstavil zámery na podporu inkluzívneho vzdelávania v Národnom programe výchovy a vzdelávania, schváleného vládou SR a zámery pripravovaných legislatívnych opatrení pre lepšie zaškolenie rómskych detí, kde sa zavedenie povinnej predškolskej dochádzky od 5 rokov veku dieťaťa, považuje za najúčinnejší nástroj.
     Dňa 1. marca 2019 štátny tajomník Peter Krajňák sprevádzal eurokomisárku pri návšteve obce Rankovce a mestskej časti Košice-Luník IX. V Rankovciach sa eurokomisárka oboznámila s úspešnými projektmi výstavby rodinných domov samotnými Rómami cez mikropôžičkový systém. Zlepšenie rodinných podmienok je predpoklad vyššej školskej úspešnosti rómskych detí.
     Počas návštevy Luníka IX eurokomisárka pozitívne ocenila nové stratégie starostu v spolupráci s mestom Košice pre ozdravenie ťažkých životných podmienok v tejto mestskej časti a tiež si prehliadla výchovno-vzdelávací proces v miestnej materskej a základnej škole.
     V rámci svojej návštevy sa eurokomisárka aj v konkrétnych lokalitách  presvedčila, že okrem iných skutočností, sa v lokalitách s prítomnosťou rómskych komunít javí ako vážny problém dvojzmenná prevádzka škôl z dôvodu nedostatku vzdelávacích kapacít. Vera Jourová potvrdila ochotu aktívne podporovať súčasné rokovania SR s EK pre dosiahnutie úprav v OPĽZ, aby bolo možné čerpať existujúce investičné zdroje na výstavbu aj základných škôl v lokalitách s dvojzmennou prevádzkou.