» Aktuality » Štátny inštitút odborného vzdelávania vyhlasuje verejné obstarávanie na zákazku „Tlačiarenské služby“ pre národné projekty.

Štátny inštitút odborného vzdelávania vyhlasuje verejné obstarávanie na zákazku „Tlačiarenské služby“ pre národné projekty.

05.10.2015
Štátny inštitút odborného vzdelávania vyhlasuje verejné obstarávanie na zákazku  „Tlačiarenské služby“ pre národné projekty.
     Verejné obstarávanie „Tlačiarenské služby“ je podlimitná zákazka s predpokladanou hodnotou do 207 000 EUR bez DPH s termínom predpokladaného zverejnenia na elektronickom trhovisku dňa 6. októbra 2015.
     Predmetom obstarávania je tlač rôznych druhov informačných a odborných materiálov potrebných pre realizáciu aktivít národných projektov „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“, „Tvorba národnej sústavy kvalifikácií“ a „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na OVP prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“.
     Ide o zabezpečenie tlače informačných letákov, plagátov, zakladačov na dokumenty, obalov na CD/DVD, publikácií a brožúr vrátane obálky a väzby podľa osobitných požiadaviek vrátane prípravy na tlač, dokončovacích knihárskych prác, balenia a dodania na určené miesta. Vydanie odborných materiálov je určené na odbornú disemináciu a popularizáciu odborného vzdelávania a prípravy.
     Úlohou víťazného uchádzača bude vytlačiť, zviazať, zabaliť a dodať požadované množstvo informačných a odborných materiálov podľa zadanej špecifikácie.
     Národné projekty sú spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie. Realizuje ich Štátny inštitút odborného vzdelávania, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Jeho poslaním je odborné a metodické riadenie stredných odborných škôl, tvorba vzdelávacích projektov, zabezpečenie odborno-pedagogických a vzdelávacích činností pri riešení otázok stredného odborného vzdelávania. Viac informácií nájdete na www.siov.sk.