» Aktuality » Štátna tajomníčka Romana Kanovská navštívila školy v Banskej Bystrici

Štátna tajomníčka Romana Kanovská navštívila školy v Banskej Bystrici

19.02.2016
Štátna tajomníčka Romana Kanovská navštívila školy v Banskej Bystrici
     Základná škola pri zdravotníckom zariadení, klasická základná škola a gymnázium s bilingválnym štúdiom. To bol program štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Romany Kanovskej počas jej pracovnej návštevy v Banskej Bystrici vo štvrtok 18. februára 2016.
     Prvou navštívenou školou bola ZŠ fungujúca pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou. Štátna tajomníčka sa tam najskôr stretla s primátorom mesta a diskutovala s ním o otázkach financovania škôl a školských zariadení a procese riadenia škôl zriaďovaných mestom. S riaditeľkou školy E. Hubáčkovou hovorili o špecifikách vzdelávania v tomto type základnej školy, ktorá vďaka špeciálnym pedagógom pomáha začleňovať malých pacientov do bežného života a súčasne ich odpútava od často náročného procesu liečby.
     Druhou zastávkou bola najväčšia základná škola v meste – ZŠ na Spojovej ul. 14. Žiaci deviatych ročníkov si pre pani štátnu tajomníčku pripravili krátku prezentáciu o živote školy a po nej spolu diskutovali o úspechoch žiakov školy v súťažiach a aj o ich názoroch na problémové oblasti v školstve či o  predstavách o  ďalšom štúdiu na stredných školách. Romana Kanovská sa taktiež stretla s učiteľským zborom na čele s pani riaditeľkou Š. Kováčovou. Vedenie školy označilo za jeden z pomerne vážnych problémov narastajúce výchovné problémy žiakov a proces integrácie niektorých detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
     „Základné školy potrebujú oveľa väčšiu podporu a efektívnejšiu pomoc zo strany odborníkov z centier pedagogicko-psychologického poradenstva. V tomto smere v súčasnosti nastavujeme prostredníctvom našej priamo riadenej organizácie Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie metodické riadenie centier tak, aby v nich školy ale aj rodičia našli oporu a odborné poradenstvo pri riešení rozmanitých a častokrát zložitých situácií v školskom prostredí,“ uviedla štátna tajomníčka v diskusii.  
     Poslednou školou, ktorú štátna tajomníčka v Banskej Bystrici navštívila, bolo Gymnázium Mikuláša Kováča. Svojim študentom poskytuje okrem bežného štvor- a osemročného štúdia aj 5-ročné bilingválne slovensko-španielske štúdium a ako novinku od budúceho školského roku aj slovensko-čínske štúdium. Práve toto štúdium, ktoré sa začne od septembra tohto roku experimentálne overovať, predstavila riaditeľka školy Alena Paulová. V súčasnosti už naň prijímajú prihlášky a škola očakáva, že jeho absolventi nájdu zaujímavé uplatnenie napr. v medzinárodnom obchode.
     „Projekt slovensko-čínskeho bilingválneho štúdia predstavuje unikátny a ambiciózny projekt nielen na Slovensku, ale aj v rámci krajín strednej Európy,“ povzbudila v ďalších plánoch vedenie školy štátna tajomníčka.