» Aktuality » Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová rokovala v Ľubľane o otvorených vzdelávacích zdrojoch

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová rokovala v Ľubľane o otvorených vzdelávacích zdrojoch

22.09.2017
Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová rokovala v Ľubľane o otvorených vzdelávacích zdrojoch
     V dňoch 18. - 20. 9. 2017 sa v slovinskej Ľubľane konal 2. svetový kongres o otvorených vzdelávacích zdrojoch (Open Educational Resources - OER), ktorého sa zúčastnila delegácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vedená štátnou tajomníčkou Oľgou Nachtmannovou.
     OER je synonymom pre voľné šírenie vzdelávacích materiálov, prijaté v roku 2002 v UNESCO. Majú za úlohu zlepšiť vzdelávanie, zvýšiť flexibilitu vzdelávania a podporujú celkový rozvoj vzdelanostnej spoločnosti v súvislosti s trvalo udržateľným rozvojom,  predovšetkým v zaostalých krajinách.
     Myšlienka OER vychádza z predpokladu, že je v záujme vlád, aby investície do vzdelávacích zdrojov efektívne prispeli k socio-ekonomickému rozvoju spoločnosti a zároveň bol dosiahnutý efekt všeobecného znižovania nákladov na zabezpečovanie vzdelávacích zdrojov. Ušetrené náklady tak môžu byť spätne investované do nedostatkových oblastí v rámci celého vzdelávacieho systému.
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová v rámci ministerského panelu prezentovala opatrenia prijaté v SR ako súčasti Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017 – 2019, ktorého cieľom je posilnenie princípov otvoreného vládnutia v  zmysle podpory aktívneho sprístupňovania otvorených dát, vzdelávacích zdrojov, výsledkov vedy a výskumu, podpory participatívnej tvorby verejných politík, zvýšenia transparentnosti justície, prokuratúry, monitoringu právnych predpisov a vybraných nástrojov otvoreného vládnutia.
     Na kongrese bolo následne prijaté ministerské vyhlásenie, ktoré potvrdilo záväzok voči rozvojovej Agende 2030 vrátane napĺňania cieľa č. 4 zameraného na vzdelávanie. Predmetné vyhlásenie potvrdilo význam a prínos OER k zabezpečeniu rovnocenného prístupu ku vzdelávaniu a vzdelávacím zdrojom a zvýraznilo potrebu, aby OER boli súčasťou vzdelávacích systémov na všetkých úrovniach vzdelávania.