» Aktuality » Štátna školská inšpekcia informuje o výsledkoch práce v teréne

Štátna školská inšpekcia informuje o výsledkoch práce v teréne

18.12.2013
Štátna školská inšpekcia informuje o výsledkoch práce v teréne
     Vypracovanie školských vzdelávacích programov, ktoré zohľadňujú vlastné ciele a podmienky konkrétnych škôl, sa každým rokom zlepšuje. Vyplýva to zo Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2012/2013, ktorú vypracovala Štátna školská inšpekcia.
     Správa na druhej strane konštatuje, že vo výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení naďalej pretrvávajú nedostatky týkajúce sa nerešpektovania rámcových učebných plánov, ako aj obsahové nedostatky v učebných osnovách niektorých predmetov.
     Štátna školská inšpekcia vykonala 676 inšpekcií zameraných na kontrolu odstránenia zistených nedostatkov. Po ich ukončení konštatovala, že riaditelia škôl a školských zariadení, ktorým bolo uložené 5 016 opatrení, prijali nápravu na úrovni 90 %. 
     Rovnako ako po iné roky najslabšie hodnoteným ukazovateľom vo všetkých druhoch škôl bol vnútorný systém kontroly a hodnotenia. Stanovené pravidlá, metódy a formy nesmerovali k objektívnemu hodnoteniu žiakov a pedagogických zamestnancov, nedostatočné boli plány  kontrolnej činnosti a riadiaci zamestnanci nevyvodzovali účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
     Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2012/2013 poukázala na určité rezervy poukázala aj v oblasti vykonávania opatrení bezpečnosti školského prostredia a prevencii negatívnych javov v správaní.  Napriek tomu, že školy v pedagogickej dokumentácii deklarovali zapracovanie danej problematiky, z dotazníkov žiakov vyplynulo, že šikanovanie sa v škole naďalej vyskytuje, najmä cez prestávku, ale aj v triede počas vyučovania. Podľa žiakov by k zlepšeniu situácie pomohla častejšia otvorená komunikácia s učiteľmi, ako aj dôsledné a pravidelné monitorovanie situácie v škole.
     Správa pozitívne poukazuje na bohatú ponuku záujmovej činnosti jednotlivých škôl a školských zariadení, kvalitné výchovné poradenstvo poskytnuté žiakom, učiteľom a rodičom, ako aj spoluprácu s odbornými zamestnancami poradenských zariadení.
     V oblasti zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu naďalej pretrvával problém s nedostatkom učebníc, resp. s nevyužívaním dostupných učebníc, čo je jednou z hlavných príčin nedostatočného rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, na druhej strane materiálno-technické podmienky škôl sa skvalitnili predovšetkým vďaka digitálnym technológiám.
     Čo sa týka odbornosti vyučovania jednotlivých predmetov, najlepšie je zabezpečená odbornosť vyučovania v materských školách. V základných školách sa neodborne vyučovali najmä výchovné predmety a informatická výchova, v stredných odborných školách bol zaznamenaný nedostatok učiteľov niektorých odborných predmetov.
     Pretrvávajúcim výrazným pozitívom bola práca učiteľov so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Niektoré školy zavádzali systém celodennej vzdelávacej starostlivosti žiakov v priaznivom vzdelávacom prostredí a učitelia premyslene prihliadali  na kultúrnu identitu, jazykové zručnosti či špeciálne potreby rómskych žiakov. Zistenia inšpekcie sú tak dôkazom toho, že žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia je venovaná komplexná a systematická starostlivosť, čo v konečnom dôsledku umožňuje ich lepšiu integráciu do výchovno-vzdelávacieho prostredia.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra