» Aktuality » Stanovisko osobného úradu MŠVVaŠ SR pre zamestnávateľov k prekážke v práci v súvislosti so štrajkom učiteľov

Stanovisko osobného úradu MŠVVaŠ SR pre zamestnávateľov k prekážke v práci v súvislosti so štrajkom učiteľov

22.11.2012
     Na základe podnetov zo strany učiteľov vypracoval osobný úrad Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nasledovné stanovisko.

      Zamestnávateľ, ani nikto iný nesmie brániť zamestnancovi zúčastniť sa na štrajku, a rovnako ho nikto ani nesmie donucovať k účasti na štrajku.
     Zamestnancom, ktorí nie sú účastníkmi štrajku, umožní zamestnávateľ výkon práce. Ak títo zamestnanci v dôsledku štrajku nemôžu vykonávať prácu, na ich mzdové nároky sa vzťahuje § 142 Zákonníka práce. V prípade, ak zamestnanci nie sú účastníkmi štrajku a nemôžu vykonávať prácu, zamestnávateľ postupuje tak ako pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, a to v súlade s § 142 ods. 3 a ods. 4 Zákonníka práce. Teda zamestnávateľ poskytne tomuto zamestnancovi funkčný plat alebo postupuje podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce, t. j. poskytne zamestnancovi náhradu platu v sume najmenej 60 % funkčného platu.
     Poskytnúť náhradu platu vo výške najmenej 60 % môže len v prípade, ak si ako zamestnávateľ v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vymedzil vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré nemôže prideľovať zamestnancovi prácu. V tomto prípade poskytne zamestnancovi náhradu platu v dohodnutej výške, najmenej však vo výške 60 % funkčného platu zamestnanca.