» Aktuality » Stanovisko MŠVVaŠ SR k vráteniu novely zákona č. 597/2003 Z. z prezidentom Ivanom Gašparovičom do NR SR na opätovné prerokovanie

Stanovisko MŠVVaŠ SR k vráteniu novely zákona č. 597/2003 Z. z prezidentom Ivanom Gašparovičom do NR SR na opätovné prerokovanie

30.12.2010

     Prezident Ivan Gašparovič vrátil na opätovné prerokovanie poslancom NR SR novelu zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. V jeho stanovisku sa uvádza, že nesúhlasí s názvami verejná škola, verejná materská škola a verejné školské zariadenie. Slovo "verejná" navrhuje nahradiť slovom „štátna".
     Požiadavku úpravy terminológie v návrhu novely zákona č. 597/2003 Z. z na zmenu názvu zo „štátna" na „verejná" prednieslo na rokovaní výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré svoj návrh odôvodnilo tým, že zriaďovateľom materských a základných škôl sú zväčša mestá a obce, stredných škôl VÚC, a preto sa s pojmom „štátna" nestotožňujú. Túto pripomienku ZMOS si osvojil poslanec NR SR za SAS Martin Poliačik a predložil v druhom čítaní poslanecký návrh, ktorý požiadavke ZMOS vyhovel.
     S návrhom sa stotožnilo aj vedenie MŠVVaŠ SR, pričom pri podpore návrhu poslanca Martina Poliačika nazvať školské subjekty zriadené orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy verejnými vychádzalo MŠVVaŠ SR z definície subjektov verejnej správy uvedenej v legislatíve SR (zákon č. 523/2004 Z. z, § 3).
     Tak ako v prípade novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý prezident SR vrátil poslancom na opätovné prerokovanie, aj v prípade novely zákona č. 597/2003 ministerstvo verí, že ho poslanci na opätovnom prerokovávaní podporia a schvália.

Bratislava 30. december 2010