» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Stanovisko MŠ SR k výkonu pedagogickej činnosti ministra školstva

Stanovisko MŠ SR k výkonu pedagogickej činnosti ministra školstva

20.09.2007

     V súvislosti s uverejnenými nepravdivými informáciami týkajúcimi sa výkonu funkcie garanta študijného programu na Žilinskej univerzite, podpredsedu vlády a ministra školstva Jána  Mikolaja, uvádza  Ministerstvo školstva SR nasledovné stanovisko:
    
Výkon funkcie člena vlády podľa čl. 109 ods. 2 Ústavy SR je nezlučiteľný s výkonom poslaneckého mandátu, s výkonom funkcie v inom orgáne verejnej moci, so štátnozamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom alebo obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť alebo s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou, okrem správy vlastného majetku a vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti.
     Z uvedeného vyplýva, že člen vlády Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky môže vykonávať činnosti vysokoškolského učiteľa v pracovnom pomere, môže byť garantom príslušného študijného odboru v rámci vysokej školy a rovnako môže pôsobiť na čele katedry a takto prispievať k rozvoju vedeckej a pedagogickej činnosti.
    
Podľa čl. 109 ods. 2 Ústavy SR sa vzťahuje taxatívne ustanovená výnimka, ktorá definuje, že vedecká, pedagogická, literárna alebo umelecká činnosť je zlučiteľná aj s výkonom funkcie člena vlády.
     Podobne ako člen vlády aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky môže vykonávať vedeckú, pedagogickú, literárnu alebo umeleckú činnosť, čo je v súlade s čl. 77 ods. 1 Ústavy SR.
     Vykonávanie vedeckej a pedagogickej činnosti v pracovnom pomere poslanca Národnej rady Slovenskej republiky alebo člena vlády je tiež v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Verejný funkcionár, ktorým okrem iných je aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (čl. 2 ods. 1 písm. b/) a člen vlády SR (čl. 2 ods. 1 písm. c/), nesmie vykonávať podľa čl. 5 ods. 1 citovaného zákona funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa Ústavy SR a zákonov.
     Ústava SR a ani žiadny zákon nezakazujú a ani neobmedzujú vykonávanie vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti členovi vlády alebo poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, ako je to napríklad s funkciou člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska, ktorá je nezlučiteľná s funkciou člena vlády alebo poslanca Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 6 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
     Takisto žiadny zákon taxatívne neurčuje členovi vlády ani poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky koľko hodín týždenne má vykonávať pedagogickú alebo vedeckú činnosť, za ktorú je odmeňovaný podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
     Vedecká a pedagogická činnosť je tiež zlučiteľná aj s výkonom funkcie vedúceho služobného úradu, ktorú vykonáva na ústrednom orgáne štátnej správy. Vedeckú a pedagogickú činnosť môže vedúci úradu vykonávať aj v rámci pracovného pomeru s príslušnou vysokou školou, čo je v súlade okrem iného s § 59 ods. 3 zákona č. 312/2001 Z. z.  o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
     Z uvedeného vyplýva, že ak člen vlády, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky alebo vedúci služobného úradu na ústrednom orgáne štátnej správy vykonáva vedeckú alebo pedagogickú činnosť v pracovnom pomere s príslušnou vysokou školou, tieto činnosti sú v súlade s naším právnym poriadkom.

Bratislava 20. septembra 2007