» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Stanovisko MŠ SR k medializovaným informáciám Monitoru 9

Stanovisko MŠ SR k medializovaným informáciám Monitoru 9

20.02.2007

     Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov základnej školy je legislatívne riešené všeobecne záväzným právnym predpisom, vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní žiakov na štúdium na stredných školách. Vo vyhláške sa uvádza, že riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí žiaka na strednú školu prihliada na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl, s výnimkou bilingválneho štúdia.

V súlade s ustanovením § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, okrem iného, riadi výkon štátnej správy na úseku školstva, aj vydaním pokynov. V tejto súvislosti MŠ SR vydalo záväzný pokyn pre realizáciu monitorovania úrovne vedomostí žiakov 9. ročníka základnej školy prostredníctvom Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2006/2007.

V súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) č. zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, MŠ SR poverilo plnením úloh Monitor 9 -2007 Štátny pedagogický ústav prostredníctvom kontraktu 2007 uzatvoreného na riešenie finančných, organizačných a vecných otázok ako aj prostredníctvom Vykonávacieho projektu k Monitoru 9 – 2007.

Štátny pedagogický ústav ako riešiteľ úlohy navrhol zmenu termínu konania hlavného testovania Monitora 9 na 13. marca 2007 z dôvodu chrípkovej epidémie.

Štátny pedagogický ústav pripravuje pre základné školy podrobný metodický postup pri realizácii hlavného testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl.

V zmysle uzatvoreného kontraktu 2007 sú určené finančné prostriedky vo výške 9 mil. Sk. V tejto sume sú zahrnuté aj možné finančné výdavky spojené s presunom termínu hlavného testovania.

 

Bratislava 20. februára 2007