» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2008 » Stanovisko MŠ SR k diskusii poľských médií o udeľovaní vedecko-pedagogických titulov na Katolíckej univerzite v Ružomberku

Stanovisko MŠ SR k diskusii poľských médií o udeľovaní vedecko-pedagogických titulov na Katolíckej univerzite v Ružomberku

05.09.2008

     Súčasná diskusia v Poľsku ohľadne udeľovania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Katolíckej univerzite v Ružomberku potvrdzuje potrebu, aby sa ministerstvo školstva vážne zaoberalo podmienkami, za ktorých prebieha habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na vysokých školách.
    
Príslušné kritériá, ktoré schválil minister školstva  v júni 2008, spresňujú požiadavky na kritériá, podľa ktorých rozhodujú vedecké rady jednotlivých vysokých škôl tak, aby docenti a profesori preukázali patričné výsledky tak vo výskumnej, ako aj v pedagogickej činnosti.
     Minister školstva sa i naďalej bude detailne zaoberať každým návrhom na vymenovanie profesora, ktorý mu predložia rektori vysokej školy, a bude hľadať spôsoby motivovania vysokých škôl k ďalšiemu sprísneniu uvedených konaní.
     V prípade Katolíckej univerzity v Ružomberku, minister počká na vyjadrenie Akreditačnej komisie, či uvedená vysoká škola je naďalej spôsobilá na habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov, a na základe jej vyjadrenia v danej veci rozhodne, keďže na uvedenej vysokej školy sa začala komplexná akreditácia.

Fakty:
- Konkrétne požiadavky, ktoré musia byť splnené v rámci habilitačného konania alebo konania na vymenúvanie profesora určuje vysoká škola, ktorej vedecká rada aj posudzuje ich splnenie.
- Minister školstva niekoľkokrát pri rôznych príležitostiach upozornil rektorov vysokých škôl, aby vedecké rady dôsledne posudzovali, či žiadatelia spĺňajú požiadavky na vymenovanie za profesora, resp. udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, a aby neznižovali nároky na tieto konania.
- Minister školstva schválil v júni 2008 kritériá pre Akreditačnú komisiu, ktorá vyžaduje, aby vysoká škola vo svojich kritériách mala požiadavky na pedagogickú aj na výskumnú činnosť.
- V súčasnosti prebieha na KU komplexná akreditácia, v rámci nej sa bude opätovne posudzovať spôsobilosť vysokej školy na habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov. V rámci komplexnej akreditácie sa skúmajú aj konania za hodnotené obdobie. Ak Akreditačná komisia zistí, že vysoká škola habilitovala, alebo predložila na vymenovanie za profesora aj žiadateľov, ktorí nespĺňali príslušné kritériá, vysoká škola môže prísť o príslušné práva do ďalšej komplexnej akreditácie.

Bratislava 5. september 2008