ŠPÚ získal ďalší grant z Rady Európy

20.09.2018
     Štátny pedagogický ústav uspel v grantovej výzve Rady Európy na aktivity pre týždeň podpory advokátov ETINED. Získal financie na projekt, ktorého cieľom je rozšírenie povedomia učiteľov základných a stredných škôl v oblasti problematiky korupcie a podvodov v školskom prostredí.
      Obsah projektu s názvom Etický a občiansky rozmer korupcie a podvodného správania v školách je zameraný na aktivity ŠPÚ, ktoré prepoja nazeranie na vytýčenú problematiku z pohľadu Rady Európy, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, jeho priamo riadenej organizácie ŠPÚ, akademického prostredia univerzít, mimovládneho sektora, učiteľov s praxou a školského manažmentu.
     Súčasťou projektu budú dva paralelné workshopy, prezentujúce príklady vyučovacích hodín s aktivitami, zameranými na dané problémy z pohľadu predmetov etická výchova a občianska náuka.
     „Problematika sa ukazuje byť veľmi dôležitou pre zdravý vývoj demokratickej spoločnosti, preto sa ŠPÚ rozhodol pozrieť na túto tému v širšom kontexte v rámci predmetov etická výchova a občianska náuka. A to aj z toho dôvodu, že ide o tému, ktorá doteraz nebola v nadväznosti na systém vzdelávania príliš dobre prezentovaná v praxi, i keď je zahrnutá vo všeobecne platných a záväzných štátnych vzdelávacích programoch. Učitelia si z workshopov odnesú nápady, ako pristúpiť k téme a zaujať i poučiť svojich žiakov, aby konali v súlade s princípmi morálky, elementárnej slušnosti a spravodlivosti, ako predpokladov udržania zdravého vývoja kolektívu i celkovo spoločnosti. Úlohou aktivít je rozšíriť pedagogické kompetencie a prehľad všetkých, ktorí sa budú podieľať na ich realizácii,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     V súlade s právnymi normami bude podujatie monitorované a jeho závery budú spísané v správe a uverejnené na internete, konkrétne na webovej stránke ŠPÚ. Po úspešnom priebehu podujatia a v nadväznosti na neho, plánuje ŠPÚ rozšíriť povedomie o problematike v rámci celého školského systému, a to hneď niekoľkými spôsobmi: cez aktualizovanie informácií na webovej stránke, ďalej formou uverejnenia metodických listov pre učiteľov na metodickom portáli ŠPÚ, otvorením diskusie v rámci predmetových komisií pre uvedené predmety, so zámerom posilniť praktickú výučbu o problémoch podvodov a korupcie v školách všetkých druhov.
     „Najdôležitejšie je, aby všetko úsilie smerovalo k žiakom ako tým, ktorí si vedomosti nielen osvoja, ale ich priamo využijú v občianskom živote, čím umožnia ďalší rozvoj demokratickej spoločnosti,“ uzavrel riaditeľ ŠPÚ.              
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku