» Aktuality » ŠPÚ prezentoval návrhy riešení na zlepšenie výsledkov testovania žiakov v štúdii PISA

ŠPÚ prezentoval návrhy riešení na zlepšenie výsledkov testovania žiakov v štúdii PISA

18.05.2017
ŠPÚ prezentoval návrhy riešení na zlepšenie výsledkov testovania žiakov v štúdii PISA
     Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní pod záštitou  Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana zorganizovali na Žilinskej univerzite celoslovenskú odbornú konferenciu k výsledkom medzinárodnej štúdie PISA 2015 - Výzvy pre slovenské školstvo.
     Desiatky pedagógov zo základných, stredných a vysokých z celého Slovenska si vypočuli informáciu o plnení vecného a časového plánu opatrení na zlepšenie výsledkov žiakov, vrátane konkrétnych referátov výskumných a vývojových pracovníkov ŠPÚ. Tie sa týkali sa troch oblastí, čitateľskej gramotnosti, matematiky a reflexie výsledkov štúdie PISA v prírodovedných predmetoch.
     „Štátny pedagogický ústav urobil za posledný rok kus práce v snahe zmeniť trend vývoja výsledkov medzinárodného testovania žiakov základných a stredných škôl na Slovensku. Pripravili sme návrh Národného projektu na nové modely riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu pre základné školy, garantujeme experimentálne overovania viacerých metód, ktoré rozširujú tvorivé myslenie a bádateľské zručnosti“, uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ktorý v príhovore upriamil pozornosť najmä na metódu CLIL, používanú v Európskej únii, Slovensko nevynímajúc, najmä v oblasti prírodných vied pri výučbe cudzích jazykov. „Pre učiteľov organizujeme súťaž v tvorbe nových didaktických návrhov vo vyučovaní, pripravujeme projekt INTERREG na podporu rozvoja funkčnej gramotnosti a v súčasnosti je na našej webovej stránke v skúšobnej prevádzke Metodický portál ako nástroj šírenia príkladov dobrej praxe pre učiteľov,“ dodal Ľ. Hajduk.
     V záujme zlepšenia úrovne kritického myslenia žiakov základných a stredných škôl rozširuje ŠPÚ spoluprácu s Ústavom pamäti národa. Na podporu  prírodovednej gramotnosti organizuje, napríklad exkurzie pre učiteľov  do Rakúskeho lesoparku Donau-Auen. ŠPÚ tiež pripravuje inovatívne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sú kľúčovými aktérmi vytvárania podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.