» Aktuality » ŠPÚ opäť organizuje letnú akadémiu o demokracii

ŠPÚ opäť organizuje letnú akadémiu o demokracii

11.05.2017
ŠPÚ opäť organizuje letnú akadémiu o demokracii
     Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom, organizáciou Rady Európy, pripravuje druhý ročník akadémie vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu.
     Letná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých sa uskutoční 10. – 14. júla 2017 v Bratislave a je určená pre základné aj stredné školy na Slovensku.
     Školy, ktoré sa programu zúčastnili v roku 2016, ocenili predovšetkým možnosť podeliť sa o skúsenosti s inými školami, porovnať svoje spôsoby riešenia problematických situácií v škole, získať nové učebné materiály a rozšíriť svoje zručnosti v oblasti medzipredmetového vzdelávania a výchovy k ľudským právam a demokratickému občianstvu.
     Na letnej akadémii budú školským tímom predstavené príklady zážitkového učenia na hodinách či zapojenia rodičov a žiakov do vytvárania demokratickej a priateľskej školskej klímy. Na základe týchto príkladov si školy pripravia akčný plán implementácie vybraných prístupov na svojich školách. Medzinárodný tím facilitátorov poskytne metodickú podporu pri príprave akčných plánov priamo na seminári aj po jeho absolvovaní, pričom bude vychádzať z individuálnych potrieb škôl.
     Vzdelávanie je otvorené základným aj stredným školám, ktoré chcú rozvíjať demokratickú školskú klímu, aby tak podporili aktívny prístup žiakov k dianiu v spoločnosti, školám s rozličnými skúsenosťami v práci so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či so skúsenosťami s prejavmi sociálnej nerovnosti medzi žiakmi alebo xenofóbnymi a netolerantnými postojmi v školskom prostredí.
     Prihlášky vyplnené v anglickom alebo slovenskom jazyku môžu školské tímy zasielať v elektronickej podobe do 26. mája 2017 koordinátorkám vzdelávania podľa pokynov v prihláške. Počet zúčastnených škôl je obmedzený (max. 15 škôl), výber školského tímu na Letnú akadémiu 2017 bude úspešným uchádzačom potvrdený emailom do 30. mája 2017. Viac informácii na stránke ŠPÚ.