» Aktuality » ŠPÚ a Rescue team Slovakia zaktualizovali voliteľný predmet Mladý záchranár

ŠPÚ a Rescue team Slovakia zaktualizovali voliteľný predmet Mladý záchranár

11.09.2018
ŠPÚ a Rescue team Slovakia zaktualizovali voliteľný predmet Mladý záchranár

     Štátny pedagogický ústav a Rescue team Slovakia zaktualizovali učebné osnovy voliteľného predmetu Mladý záchranár pre 1. a 2. stupeň základných škôl. 
    V spolupráci s Rescue team Slovakia reagoval Štátny pedagogický ústav na nedostatok aplikačných a praktických úloh v problematike prevencie a ochrany zdravia v priereze všetkých predmetov základných škôl vytvorením voliteľného predmetu Mladý záchranár už v roku 2010. Keďže predmet sa v praxi osvedčil, pristúpili k aktualizácii jeho učebných osnov. „Slovenská republika v znižovaní úrazovosti a úmrtnosti detí a mládeže z dôvodu úrazov dosiahla pekné výsledky. V miere štandardizovanej úmrtnosti klesla úmrtnosť na všetky úrazy v roku 2014 oproti roku 2000 vo vekovej skupine 5 až 14-ročných o 64 %. Ročne zomieraz dôvodu úrazov priemerne o 53 detí menej ako v období rokov 1996 až 2000. Naším spoločným cieľom je ale nulová úmrtnosť detí z dôvodu úrazov,“ zdôraznil  Samuel Hruškovic z Rescue team Slovakia.
     Úrazovosť je z dlhodobého pohľadu jednou z najčastejších príčin úmrtí v detskom veku. Zranenia počas detstva a dospievania nesú vysoké riziko dlhodobých fyzických následkov a psychosociálnych škôd. Najčastejšie príčiny úmrtia detí v dôsledku neúmyselných úrazov na Slovensku sú dopravné nehody, utopenie, pády, úrazy hlavy, otravy a popálenie. Cielenou edukáciou o zvýšení bezpečnosti vlastného zdravia je možné mnohým úrazom predchádzať a minimalizovať ich počet a závažnosť.
     „Vznik a obnovenie tohto preventívneho vzdelávacieho predmetu vnímame ako historický medzník v riešení prevencie úrazov a násilia u detí a dorastu. Vychádza zo skutočnosti, že naše deti sa takto budú môcť v oveľa väčšom počte vracať domov živé  a  zdravé. Z detí tiež vychováme zodpovednejších rodičov, čo následne spôsobí sekundárne zníženie počtu úrazov detí a dorastu. Nehovoriac o tom, že ako dospelí ľudia budú určite zodpovednejšie riadiť motorové vozidlo, zodpovednejšie dodržiavať bezpečnosť pri práci, budú ochotní a schopní pomôcť inej osobe v núdzi, a v konečnom dôsledku budú zodpovednejšími občanmi,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Žiaci majú možnosť riešiť kontextové a podnetové úlohy podobné úlohám, ktoré sa bežne vyskytujú pri školských aktivitách a v reálnom živote. Zároveň majú priestor i učitelia, aby si samostatne kreatívne dopĺňali obsah vzdelávania v tomto predmete o vlastné úlohy, nápady a postupy riešení aj s využitím dostupných IKT. Takto koncipovaný voliteľný predmet môže kvalitatívne prispieť k dosahovaniu lepších výsledkov pri prevencii aj k záchrane ľudského života.